Bảo đảm giải ngân vốn XDCB năm 2010 đạt tỷ lệ cao nhất

Theo HNM

Ưu tiên điều chỉnh, điều hòa vốn giữa các dự án trong cùng lĩnh vực, sau đó mới điều chỉnh giữa các khối, các cấp ngân sách.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 7847/UBND-KT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2010 và xây dựng định mức kế hoạch vốn XDCB giai đoạn 2011 - 2015.

Theo đó, UBND TP yêu cầu giám đốc các sở, ngành, địa phương được giao chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách TP, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước.

Cụ thể, sẽ điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án để bảo đảm mục tiêu giải ngân vốn XDCB năm 2010 đạt tỷ lệ cao nhất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách TP.

Trong đó, ưu tiên điều chỉnh, điều hòa vốn giữa các dự án trong cùng lĩnh vực, sau đó mới điều chỉnh giữa các khối, các cấp ngân sách. Yêu cầu quận, huyện, thị xã rà soát và chịu trách nhiệm về phương án điều chỉnh vốn; đồng thời, kiên quyết dừng triển khai những dự án chưa đủ điều kiện thực hiện, không để phát sinh nợ. Trước ngày 20-11-2010, các đơn vị gửi báo cáo về UBND TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính về kế hoạch điều chỉnh vốn.