Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mới về bình ổn giá sữa

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Taichinh) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa ký ban hành Quyết định 857/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi lần này thực chất là vẫn tiếp tục công tác đã thực hiện từ 1/6/2014. Nguồn: internet
Bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi lần này thực chất là vẫn tiếp tục công tác đã thực hiện từ 1/6/2014. Nguồn: internet

Thay đăng ký giá bằng kê khai giá

Về cơ bản, Quyết định 857/QĐ-BTC thể hiện nguyên tắc kế thừa hầu hết các nội dung của Quyết định 1079/QĐ-BTC, từ biện pháp quản lý giá tối đa đến bảng giá tối đa đã ban hành.

Ngoài ra, Quyết định số 857 cũng có một số điểm mới cần lưu ý. Trong đó, mốc thời gian thực hiện đã được thay đổi, cụ thể từ ngày 1/6/2015 đến hết ngày 31/12/2016.

Mức giá tối đa là mức giá tối đa trong khâu bán buôn của 25 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được công bố tại Quyết định số 1079 và giá tối đa của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa đã kê khai và được cơ quan quản lý giá công bố.

Đối với các sản phẩm sữa chưa được xác định, công bố giá tối đa hoặc sản phẩm sữa điều chỉnh giá tối đa: Mức giá thực hiện trong khâu bán buôn chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày được cơ quản lý giá công bố; thực hiện trong khâu bán lẻ chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày giá bán buôn có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, do biện pháp đăng ký giá đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2014 nên không thực hiện biện pháp đăng ký giá. Vì vậy, căn cứ giá tối đa quy định, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa phải thực hiện kê khai giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Luật Giá.

Biểu giá bán buôn áp dụng sau 10 ngày, bán lẻ sau 20 ngày

Cũng trongngày hôm nay (14/5), Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn đã gửi văn bản số 6230/BTC-QLG hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý giá tại văn bản này, những nội dung tại Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 về hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi vẫn tiếp tục được thực hiện.

Hướng dẫn cụ thể hơn Quyết định số 1079/QĐ-BTC, cơ quan quản lý giá cho biết, đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có những sản phẩm sữa chưa được xác định và công bố giá tối đa hoặc điều chỉnh giá tối đa của sản phẩm sữa đã được cơ quan quản lý giá công bố, thực hiện xác định giá tối đa của sản phẩm sữa theo những nội dung đã được hướng dẫn tại mục I của Công văn số 6544/BTC-QLG.

Khi gửi Biểu giá bán buôn tối đa đến cơ quan quản lý giá theo quy định: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý giá tiếp nhận Biểu giá bán buôn tối đa, nếu không có ý kiến yêu cầu giải trình thì tổ chức, cá nhân căn cứ biểu giá tối đa đã gửi, công bố công khai, thông báo cho các tổ chức, cá nhân ở các khâu tiếp sau (nếu có) và áp dụng chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày được cơ quan quản lý giá công bố.

Khi gửi Biểu giá bán lẻ tối đa đến cơ quan quản lý giá theo quy định: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý giá tiếp nhận Biểu giá bán buôn tối đa, nếu không có ý kiến yêu cầu giải trình thì tổ chức, cá nhân căn cứ biểu giá tối đa đã gửi, công bố và niêm yết công khai để áp dụng chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày mức giá bán buôn có hiệu lực thi hành.

Cũng theo hướng dẫn tại văn bản này, quy định đăng ký giá được bãi bỏ và thay thế bằng quy định về kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTC.

Đối với các sản phẩm sữa có giá tối đa được xác định và công bố mới (bao gồm cả sản phẩm sữa được điều chỉnh giá tối đa), trên cơ sở mức giá tối đa đã được xác định với cơ quan quản lý giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa thực hiện kê khai giá nhưng đảm bảo không cao hơn mức giá tối đa đã được xác định.

Sau tối đa 03 (ba) lần tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa giải trình về giá kê khai (nếu có), nếu chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan quản lý giá có trách nhiệm xác định giá để tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa kê khai và thực hiện.

“Bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi lần này thực chất là vẫn tiếp tục công tác đã thực hiện từ 1/6/2014. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý giá cần cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết yêu cầu xác định giá tối đa, kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người tiêu dùng trong việc thực hiện chủ trương bình ổn giá của Chính phủ”, công văn của Cục Quản lý giá cho biết.