Bộ Tài chính công bố dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

PV.

Bộ Tài chính vừa công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 theo Quyết định số 2610/QĐ-BTC ban hành ngày 21/12/201.

Bộ Tài chính vừa công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Nguồn: internet
Bộ Tài chính vừa công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Nguồn: internet

Năm 2018, chi đầu tư phát triển 399.700 tỷ đồng

Theo Quyết định số 2610/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã công bố tổng thu - chi, bội chi và số chi trả nợ gốc, tổng mức vay của NSNN năm 2018.

Theo đó, tổng thu NSNN là 1.319.200 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa là 1.099.300 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 35.900 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 179.000 tỷ đồng, thu viện trợ là 5.000 tỷ đồng.

Tổng chi NSNN là 1.523.200 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 399.700 tỷ đồng, chi trả nợ lãi là 112.518 tỷ đồng, chi viện trợ là 1.300 tỷ đồng, chi thường xuyên là 940.748 tỷ đồng, chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 35.767 tỷ đồng, chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng, dự phòng NSNN là 32.097 tỷ đồng.

Bội chi NSNN năm 2018 là 204.000 tỷ đồng (3,7% GDP), trong đó, bội chi ngân sách trung ương (NSTW) là 195.000 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương (NSĐP) là 9.000 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách trung ương là 753.404 tỷ đồng

Bộ Tài chính cũng công khai dự toán NSTW và NSĐP. Theo đó, tổng nguồn thu NSTW là 753.404 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế, phí và các khoản thu khác là 748.404 tỷ đồng; Thu từ nguồn viện trợ là 5.000 tỷ đồng.

Tổng chi NSTW là 948.404 tỷ đồng, trong đó, chi NSTW theo phân cấp (không kể bổ sung cho NSĐP) là 627.253 tỷ đồng, chi bổ sung cho NSĐP là 321.151 tỷ đồng, chi bổ sung cân đối là 198.699 tỷ đồng, chi bổ sung có mục tiêu là 122.452 tỷ đồng. Bội chi NSTW là 195.000 tỷ đồng.

Về NSĐP, tổng nguồn thu NSĐP là 886.947 tỷ đồng bao gồm: Thu NSĐP hưởng theo phân cấp là 565.796 tỷ đồng, thu bổ sung từ NSTW là 321.151 tỷ đồng, thu bổ sung cân đối là 198.699 tỷ đồng, thu bổ sung có mục tiêu là 122.452 tỷ đồng.

Tổng chi NSĐP là 895.947 tỷ đồng, trong đó, chi cân đối NSĐP theo phân cấp (không kể từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW) là 773.495 tỷ đồng, chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW là 122.452 tỷ đồng. Bội chi NSĐP là 9.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng công khai dự toán thu NSNN theo lĩnh vực; Dự toán thu NSNN theo sắc thuế; Dự toán chi NSTW theo lĩnh vực; Dự toán chi NSTW cho từng bộ, ngành, cơ quan trung ương; Dự toán thu, chi, cân đối NSĐP; Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP; Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2018…