Bộ Tài chính đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ về cải cách hành chính

PV.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ cải cách hành chính. Nguồn: internet
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ cải cách hành chính. Nguồn: internet

Kịp thời triển khai cải cách hành chính

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo các Nghị quyết của Chính phủ, ngày từ đầu năm, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 với 89 nhiệm vụ cụ thể thuộc 6 lĩnh vực; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ với 66 giải pháp, nhiệm vụ gắn với 188 sản phẩm đầu ra; Phê duyệt thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý (đạt tỷ lệ 51,4% so yêu cầu).

Theo báo cáo đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ cải cách hành chính và triển khai 21 nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch.

Bộ Tài chính đã phối hợp với 13 Bộ sửa đổi, bổ sung 80/87 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính (chiếm 92%).

Nhờ nỗ lực đẩy mạnh điện tử hóa công tác thu ngân sách nhà nước trong toàn ngành Tài chính, đến nay đã có 99,88% số doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng; 95,84% số doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; 93,27% số hồ sơ thực hiện theo phương thức hoàn thuế điện tử.

Công tác thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan đã được triển khai hiệu quả. Theo đó, đã có 11/14 bộ, ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, có 53/284 thủ tục hành chính được thực hiện qua Cơ chế này (đạt 18,66%).

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối kết hợp với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Tài chính đã thực hiện giải thể các Phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh từ ngày 01/6/2018; Tiếp tục rà soát để sắp xếp, sáp nhập các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành Chi cục thuế khu vực; Rà soát để sắp xếp các Chi cục hải quan, dự trữ nhà nước.

Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, hải quan

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan; Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó, tập trung nghiên cứu, xây dựng dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018); Xây dựng Luật chứng khoán sửa đổi; Xây dựng các văn bản pháp luật triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); Sửa đổi nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trong đó quy định việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử) để đơn giản hóa thủ tục, giảm thiểu thời gian, chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; Kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, liêm chính, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)...