Bộ Tài chính lên kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính luôn chú trọng thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Bộ Tài chính luôn chú trọng thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Phấn đấu 100% TTHC giữa các cơ quan công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Theo Kế hoạch, các TTHC thuộc phạm vi rà soát, thống kê và đề xuất đơn giản hóa của Bộ Tài chính gồm: TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước quy định tại văn bản do Bộ Tài chính tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ với nhau quy định tại các văn bản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền; TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc các Tổng cục với nhau quy định tại văn bản do Thủ trưởng đơn vị ban hành theo thẩm quyền.

Các TTHC, quy định không thuộc phạm vi rà soát, thống kê và đề xuất đơn giản hóa của Kế hoạch gồm: TTHC trong lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Thủ tục xử lý vi phạm hành chính, thủ tục thanh tra và TTHC có nội dung bí mật nhà nước; Chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực tài chính theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu, trước ngày 01/4/2023, 100% TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính và TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ với nhau được thống kê, công bố (lần đầu) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước, phấn đấu trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Trước ngày 01/10/2023, rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đối với nhóm TTHC trọng tâm ưu tiên. Đối với nhóm TTHC về quản lý ngân sách nhà nước gồm dự phòng ngân sách nhà nước; Quỹ dự trữ tài chính.

Trong đó, đối với quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan dự trữ nhà nước gồm: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; Giao, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; Thống kê, kiểm kê, đánh giá lại, báo cáo tài sản công tại cơ quan nhà nước.

Đối với quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên gồm: Sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao; Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng.

Bộ Tài chính phấn đấu trước ngày 01/01/2024, rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Trước ngày 01/01/2025, rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ

Đối với TTHC nội bộ của Bộ Tài chính, phấn đấu trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Trong đó, trước ngày 01/01/2024, rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Trước ngày 01/01/2025, rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Đối với TTHC nội bộ của các Tổng cục thuộc Bộ, phấn đấu trước ngày 01/6/2023, các Tổng cục thuộc Bộ rà soát để lựa chọn TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý để công bố, công khai. Trước ngày 01/9/2025, các Tổng cục thuộc Bộ rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ và 20% chi phí tuân thủ TTHC nội bộ đã công bố, công khai.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị xác định việc rà soát, đơn giản hóa TTHC theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm. Kết quả triển khai Kế hoạch này là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ trong giai đoạn 2022 - 2025.

Tiêu chí, cách thức, quy trình thống kê, công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và TTHC nội bộ của các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Để triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025, Bộ Tài chính sẽ tập trung thống kê, công bố, công khai TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Đồng thời, tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước đối với 03 nhóm TTHC trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước không thuộc lĩnh vực trọng tâm ưu tiên; Tổ chức rà soát, phê duyệt theo thẩm quyền và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc Bộ.