Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thế nào?

Hà Anh

Ngày 22/9/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022 - 2024.

Mức chi phí quản lý BHXH bình quân giai đoạn 2022 - 2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi BHXH.
Mức chi phí quản lý BHXH bình quân giai đoạn 2022 - 2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi BHXH.

Quyết định nêu rõ, mức chi phí quản lý BHXH (bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), BHTN thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 ngày 08/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, mức chi phí quản lý BHXH bình quân giai đoạn 2022-2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH; trong đó, năm 2022 tối đa 1,59%, năm 2023 tối đa 1,54% và năm 2024 tối đa 1,49%.

Mức chi phí quản lý BHTN bình quân giai đoạn 2022-2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi BHTN (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng BHTN) được trích từ Quỹ BHTN; trong đó, năm 2022 tối đa 1,59%, năm 2023 tối đa 1,54% và năm 2024 tối đa 1,49%.

Mức chi phí quản lý BHYT theo quy định của Luật BHYT bình quân giai đoạn 2022-2024 tối đa 3,5% tiền đóng BHYT, được trích từ Quỹ BHYT; trong đó, năm 2022 tối đa 3,55%, năm 2023 tối đa 3,5% và năm 2024 tối đa 3,45%. Dự toán chi phí quản lý BHYT hằng năm được xác định theo mức chi phí quy định tại khoản này tính trên dự toán thu tiền đóng BHYT hằng năm.

Các đơn vị thực hiện sử dụng và quyết toán chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT được giao hằng năm theo chế độ quy định. Phần chênh lệch giữa chi phí quản lý quyết toán trong phạm vi dự toán được giao và chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu, thực chi được bù trừ như sau:

Phần chênh lệch lớn hơn giữa số quyết toán chi phí quản lý BHXH, BHTN và chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu, thực chi BHXH, BHTN (nếu có), được trừ vào dự toán chi phí quản lý năm sau.

Trường hợp trong năm BHXH Việt Nam dự kiến số thu tiền đóng BHYT cao hơn dự toán được giao, dẫn đến phát sinh tăng lớn chi phí quản lý BHYT, BHXH Việt Nam có văn bản gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán chi phí quản lý BHYT, nhưng không vượt quá tỷ lệ chi phí quản lý BHYT được trích tính trên số thu tiền đóng BHYT trong năm.

Ngoài các quy định trên, Quyết định quy định cơ cấu chi phí quản lý bảo hiểm; mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức bằng 1,8 lần...

Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2022 và được áp dụng cho các năm tài chính từ năm 2022 đến hết năm 2024. Riêng việc chi trả tiền lương tăng thêm 0,8 lần thực hiện theo quy định trên.