Chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế chưa được xuất cảnh

Theo Chinhphu.vn

Tổ chức sản xuất kinh doanh còn nợ tiền thuế từ 1 tỷ đồng trở lên, người đại diện tổ chức đó có thể sẽ bị cấm xuất cảnh. Tương tự, cá nhân có thể bị cấm xuất cảnh nếu nợ tiền thuế từ 50 triệu đồng trở lên.

Đề xuất trên được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo Quyết định về việc chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo dự thảo, công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh, người nước ngoài bị tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Các đối tượng này bao gồm: 1- Người đại diện theo pháp luật của các tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, bao gồm: Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp nhà nước), chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (đối với công ty cổ phần), Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã), thành viên công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân được Điều lệ của pháp nhân hoặc quyết định thành lập pháp nhân quy định là người đại diện theo pháp luật của tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; 2- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; 3- Cá nhân khác chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo dự thảo, tiền thuế gồm: Các khoản thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật đất đai do cơ quan thuế quản lý thu; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế (gọi chung là tiền thuế).

Tiêu chí xác định, thời hạn chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh

Tiêu chí xác định chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế được Bộ Tài chính đề xuất rõ tại dự thảo. Đó là: Tổ chức sản xuất kinh doanh còn nợ tiền thuế từ 1 tỷ đồng trở lên trong đó có khoản nợ trên 90 ngày. Cá nhân còn nợ tiền thuế từ 50 triệu đồng trở lên trong đó có khoản nợ trên 90 ngày.

Dự thảo nêu rõ, không áp dụng quy định chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp các tổ chức sản xuất kinh doanh, cá nhân còn nợ tiền thuế nếu có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác tại các tổ chức tín dụng và được tổ chức tín dụng bảo lãnh để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Theo dự thảo, công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước ngoài không quá 3 năm kể từ ngày ban hành văn bản tạm hoãn xuất cảnh và được gia hạn cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.