Có được điều chỉnh từ quỹ khác để chi bổ sung thu nhập?

Theo chinhphu.vn

Ông Phạm Tranh công tác tại Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh (Ban QLDA nhóm II), đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. Đơn vị ông đã thực hiện trích lập các quỹ theo Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính, trong đó có quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Việc điều chỉnh từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp sang quỹ bổ sung thu nhập để chi lương và các khoản chi khác cho cán bộ công nhân viên là không đúng quy định. Nguồn: internet
Việc điều chỉnh từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp sang quỹ bổ sung thu nhập để chi lương và các khoản chi khác cho cán bộ công nhân viên là không đúng quy định. Nguồn: internet

Hiện nay dự toán thu hàng năm của đơn vị ông Tranh không đảm bảo cho chi hoạt động thường xuyên (lương, phụ cấp lương,các khoản đóng góp.,…) trong khi đó nguồn trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị còn khá nhiều.

Ông Tranh hỏi, đơn vị ông có được điều chỉnh từ quỹ phát triền hoạt động sự nghiệp sang quỹ bổ sung thu nhập để chi lương và các khoản chi khác cho cán bộ công nhân viên không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 20 về sử dụng các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ như sau:

“1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động quản lý dự án; chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động trong đơn vị”.

Căn cứ quy định trên, việc điều chỉnh từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp sang quỹ bổ sung thu nhập để chi lương và các khoản chi khác cho cán bộ công nhân viên là không đúng quy định.

Đề nghị ông Tranh căn cứ quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.