Công ty cổ phần Tập đoàn BGI bị xử phạt 210 triệu đồng

PV.

Ngày 06/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI bị phạt 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Căn cứ xử phạt được dựa theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống Công bố thông tin của Ủy ban và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Quyết định số 30/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc thanh lý tài sản cho bên liên quan - CTCP Xây dựng BGI.

Bên cạnh đó, công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX đối với các tài liệu: Giấy mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chậm 04 ngày), Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ từ 240,2 tỷ đồng lên 480,4 tỷ đồng (chậm 11 ngày), Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành (chậm 09 ngày), Nghị quyết Hội đồng quản trị số 183/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (chậm 02 ngày).

Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI cũng bị phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm hành chính vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 mà Công ty đã công bố, trong hai năm năm 2020 và 2021, Công ty này thực hiện các giao dịch với người quản lý doanh nghiệp, bên liên quan của các đối tượng này bao gồm: CTCP Xây dựng BGI, CTCP Vật liệu xây dựng BGI, Công ty TNHH IUC Hòa Bình Hill, CTCP Tập đoàn IUC, ông Hoàng Trọng Đức, ông Nguyễn Đức Hùng nhưng lại chưa thông qua HĐQT.