Cục Thuế Long An phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mức cao nhất

PV

Phát huy thành tích nhiều năm liên tục hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước và truyền thống thi đua yêu nước sôi nổi của Ngành, Cục Thuế Long An yêu cầu toàn thể, cán bộ, công chức, người lao động nêu cao tinh thần thi đua, đoàn kết, chung sức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 ở mức cao nhất.

Cục Thuế Long An tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
Cục Thuế Long An tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.

Nêu cao tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm; đổi mới, sáng tạo”

Triển khai thực hiện phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Long An đã ban hành Công văn số 384/CTLAN-TCCB ngày 7/02/2023 phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu: “Kỷ cương, trách nhiệm; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2023”.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí; Đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Cục Thuế Long An yêu cầu các đơn vị trực thuộc phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Trong đó, kế hoạch công tác năm 2023 cần nêu rõ các biện pháp thực hiện và có tiến độ công việc cụ thể; Tổ chức quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành Thuế nói chung và của từng đơn vị mình nói riêng đến toàn thể công chức thuộc đơn vị...

Triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm

Để phong trào thi đua nhanh chóng lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, đại diện lãnh đạo Cục Thuế Long An cho biết, đơn vị sẽ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách địa phương, đánh giá, phân tích, báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND Tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách; Tập trung triển khai hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản...

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hệ thống thuế. Tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế; quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng theo quy định. Chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra...

Tăng cường giao dịch điện tử trong thanh tra, kiểm tra thuế thông qua việc triển khai và đẩy mạnh trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro để tạo thuận lợi cho người nộp thuế...

Đồng thời, rà soát, giao chỉ tiêu nợ cho từng Chi cục Thuế, Phòng, Đội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan trong việc thu hồi tiền thuế nợ. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Long An cũng sẽ quán triệt công chức chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tăng cường kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức thuế. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhằm nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị...