Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát

PV

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong các chức năng lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã thực hiện nghiêm túc công tác này, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng. Nhờ đó đã phát huy ưu điểm, khắc phục được một số hạn chế, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế.
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế.

Tăng cường quản lý, giám sát, giảm thiểu tiêu cực

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời bám sát và thực hiện theo quan điểm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp trên.

Công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế luôn kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính; việc thực hiện kiểm tra, giám sát luôn đi đôi với thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác tư tưởng, thực hiện dân chủ trong Đảng và quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên được Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế xác định là khâu then chốt để kịp thời phát hiện, từng bước hạn chế tham nhũng, tiêu cực. Do vậy, Đảng ủy cơ quan đã thực hiện phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, coi trọng việc tự giác kiểm tra; chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực; chủ động phòng ngừa vi phạm, khắc phục thiếu sót khuyết điểm ngay từ khi mới phát sinh, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mặt tích cực, những điển hình, nhân tố mới; kịp thời và giải quyết xử lý các vi phạm một cách nghiêm minh nhằm răn đe và giáo dục.

Việc kiểm tra, giám sát trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên luôn được đề cao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đảng viên là người đứng đầu đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát của đảng.

Năm 2022, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, trong đó Ban Thường vụ đã thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra các Đảng bộ, chi bộ bộ phận. Tính đến cuối năm, các đoàn kiểm tra đã triển khai quyết định, hoàn thành kế hoạch kiểm tra đối với đơn vị theo đúng quy định của Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tăng cường giám sát chất lượng đảng viên qua việc thẩm tra tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, nhiệm lại; giám sát việc triển khai quy trình thủ tục giới thiệu nhân sự Chi ủy các cấp và Đảng ủy cơ quan Tổng cục. Đồng thời, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tự kiểm tra, giám sát theo quy định.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế năm 2022 đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của Đảng. Tuy còn một số khó khăn, song với sự quan tâm chỉ đạo của các Đảng ủy cấp trên, sự quyết liệt của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế, sự quan tâm của cấp ủy trực thuộc nên công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Năm 2023, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đã đề ra một số giải pháp triển khai trong tình hình mới, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối  sống, biểu  hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 25/10/2022 của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Thứ ba, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra và các cấp ủy trực thuộc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp. Coi trọng phòng ngừa, cảnh báo; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ tư, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng nhất là đối với các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt các cấp.

Thứ năm, tiếp tục khai thực hiện Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát theo nội dung Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”.

Thứ sáu, thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy trình, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, kịp thời báo cáo cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên đúng quy định.

Thứ bảy, trong năm 2023, triển khai thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ, , Ủy ban kiểm tra Đảng ủy để kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc theo chủ trương của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành kiểm tra, giám sát 100% tổ chức đảng trực thuộc.