Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020

PV.

UBND TP. Hà Nội vừa vừa ban hành Công văn số 1240/UBND-KT, yêu cầu sở, ngành, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Xác định sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của mỗi cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước; Ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện;

Đồng thời, trong quý I/2017, căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, xây dựng danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo từng năm (giai đoạn 2017-2020), trong đó có lộ trình xác định giá trị doanh nghiệp cho từng doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Tài chính căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, xây dựng danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo từng năm (giai đoạn 2017-2020), xây dựng lộ trình xác định giá trị doanh nghiệp cho từng doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, báo cáo UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 23/3/2017; định kỳ rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung.

Căn cứ Thông báo kết luận số 267-TB/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND Thành phố về việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, bổ sung doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước giai đoạn 2016-2020; xây dựng danh mục doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước trong 2 năm (2017-2018), báo cáo UBND Thành phố trước ngày 23/3/2017.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị đinh thay thế các Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; kịp thời xây dựng Quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố theo hướng phân định rõ trách nhiệm của các thành viên, các Sở, ngành, tạo sự chủ động và kịp thời trong giải quyết và xử lý các công việc liên quan đến công tác sắp xếp, cổ phần hóa, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/3/2017.

Căn cứ các quy định hiện hành, nghiên cứu đề xuất UBND thành phố các cơ chế, phương thức thoái vốn nhà nước: Đấu giá thông thường hoặc bán cả lô toàn bộ phần vốn nhà nước tại công ty đại chúng niêm yết nhưng không thấp hơn biên độ giá giao dịch tại thời điểm bán; xác định giá khởi điểm chào bán đối với phần vốn nhà nước trước khi tổ chức bán theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố thực hiện chuyển thành công ty cổ phần.

Đồng thời, Sở Tài chính có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố cơ chế phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, có kinh nghiệm, có mục tiêu gắn bó lâu dài đối với doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Chỉ đạo Người đại diện vốn nhà nước và doanh nghiệp đã hoàn thành công tác cổ phần hóa thực hiện công bố thông tin, đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Theo dõi, đôn đốc; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND thành phố tình hình thực hiện công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan liên quan, phát hiện những vấn đề vướng mắc, đột xuất, cấp bách phát sinh để kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Định kỳ hàng tháng tham mưu tổ chức giao ban giữa các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố về việc thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố về thực hiện chính sách, chế độ đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Xây dựng cơ chế xác định trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đề xuất xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ, không có hiệu quả; trường hợp thực hiện không đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu quả, gây thất thoát, thua lỗ vốn và tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.