Đẩy mạnh việc học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Minh Đức

Nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Công văn số 1998-CV/BTGTW yêu cầu về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban bí thư tại Công văn số 3130-CV/VPTW ngày 13/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp từ nay đến năm 2020.

Theo đó, Công văn số 1998-CV/BTGTW ngày 10/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ các nội dung chủ yếu qua các năm như sau:

- Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa).

- Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

- Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

- Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

- Năm 2020: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Đối với một số công việc cần triển khai thực hiện trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội; Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiển “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh căn cứ các nội dung chủ yếu trên đây, cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp.

Nghiên cứu, cụ thể hóa tài liệu của Trung ương, gắn với tính chất, đặc điểm của từng ngành, địa phương, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các lời dạy của Bác với địa phương, cơ quan, đơn vị mình, sao cho việc học tập và làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức.

Các cơ quan thông tấn, báo chí, các hội văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản ở Trung ương và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề của năm 2017; Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị, vận dụng chuyên đề của năm 2017, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành để tổ chức làm theo; Lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả.

Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy cấp trên trực tiếp; các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện với Ban Bí thư Trung ương Đảng...