Đến năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu đạt dưới 60 giờ

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, để thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã đề ra trong Kế hoạch hành động của mình 11 nhóm nhiệm vụ, 29 giải pháp và 38 sản phẩm đầu ra.

Theo kế hoạch, lĩnh vực Hải quan thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là: Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hải quan, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan Hải quan; cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trong đó, mục tiêu đầu tiên đặt ra là rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới từ thứ hạng 93 phấn đấu đứng thứ hạng dưới 82.

Đồng thời, giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các TTHC trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật hải quan tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người khai hải quan, người nộp thuế hướng tới mục tiêu đến năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 60 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 80 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đặc biệt, cơ quan Hải quan đang từng bước triển khai cung cấp có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phấn đấu đến cuối năm 2017, bảo đảm 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 và 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Tổng cục Hải quan đã có yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch hành động, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao để xây dựng chương trình công tác của đơn vị.