Định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Theo daibieunhandan.vn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 314/2016/TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Thông tư nêu rõ, việc xác định giá để phân loại nhóm máy móc, thiết bị chuyên dùng làm căn cứ trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định là giá phổ biến trên thị trường hoặc tham khảo giá mua của các kỳ trước.

Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng; đồng thời, gửi Bộ Tài chính để phối hợp quản lý.

Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý.

Việc khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị chỉ áp dụng đối với máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến quy định và trên cơ sở việc đăng ký tự nguyện khoán của cán bộ, công chức, viên chức của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; áp dụng trong các trường hợp: các chức danh có tiêu chuẩn, định mức nhưng chưa được trang bị máy móc, thiết bị theo tiêu chuẩn, định mức; máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến hiện có đã hư hỏng, không còn sử dụng được hoặc không bảo đảm an toàn khi sử dụng đủ điều kiện thanh lý.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2.