Dự thảo Quy chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn

PV.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo đề xuất 5 trường hợp được xem xét miễn, giảm phí bảo lãnh tín dụng. Nguồn: Internet
Dự thảo đề xuất 5 trường hợp được xem xét miễn, giảm phí bảo lãnh tín dụng. Nguồn: Internet
Dự thảo đề xuất sửa đổi phần Phí bảo lãnh tín dụng. Cụ thể, Dự thảo đề xuất đối với phần Phí bảo lãnh tín dụng thu được, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được phép hạch toán toàn bộ vào Quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh.
Ngoài ra, theo Dự thảo, Phí thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng là 500.000 đồng cho một hồ sơ và được nộp cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam cùng với hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng; Phí bảo lãnh tín dụng là 0,5%/năm tính trên số tiền được bảo lãnh.
Dự thảo đề xuất 5 trường hợp được xem xét miễn, giảm phí bảo lãnh tín dụng, bao gồm:
Một là, doanh nghiệp bị phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành.
Hai là, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với chủ sở hữu là cá nhân) bị mất năng lực hành vi dân sự, bị chết, mất tích không còn tài sản để trả nợ.
Ba là, doanh nghiệp đã dừng hoạt động, không còn tài sản và khả năng tài chính để thanh toán phí bảo lãnh còn nợ.

Bốn là, doanh nghiệp bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra.

Năm là, doanh nghiệp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến hoạt động thua lỗ, tình hình tài chính khó khăn, không còn khả năng thanh toán phí bảo lãnh còn nợ.

Về trình tự xem xét, quyết định việc miễn, giảm phí bảo lãnh, Dự thảo nêu rõ, trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, căn cứ tình hình hoạt động, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp và quy định tại Quy chế bảo lãnh tín dụng quy định, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn, giảm phí bảo lãnh theo quy định tại Quy chế này.

Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Sau khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc, căn cứ tình hình hoạt động, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp và quy định tại Quy chế bảo lãnh tín dụng quy định, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có báo cáo đánh giá, thẩm định và gửi xin ý kiến tham gia của Bộ Tài chính.

Trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá, thẩm định của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến tham gia và gửi Ngân hàng Phát triển Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.