NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Phân biệt rõ quy chuẩn và tiêu chuẩn

Phân biệt rõ quy chuẩn và tiêu chuẩn

Mặc dù đến nay, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã được thực thi 15 năm, nhưng vẫn có sự nhầm lẫn giữa quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật. Vì vậy, người dân nhất là doanh nghiệp cần phân biệt rõ hai khái niệm này để áp dụng vào thực tế hiệu quả.
Lợi ích của tích hợp hệ thống quản lý với công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Lợi ích của tích hợp hệ thống quản lý với công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Tích hợp là đưa tất cả hoạt động quản lý của tổ chức vào một hệ thống thống nhất, không chia tách các thành phần. Vì các hệ thống mà tổ chức áp dụng là phần không thể thiếu trong tích hợp hệ thống quản lý chung của tổ chức nên cần nối kết chúng sao cho ranh giới giữa các quá trình được nối liền.
Quy định mức chi NSNN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa

Quy định mức chi NSNN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa

Theo quy định tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, doanh nghiệp sẽ được ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ kinh phí cho việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, áp dụng các hệ thống quản lý công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù…