Giải đáp về thuế đối với lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Theo mof.gov.vn

Trường hợp chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư góp vốn vào công ty TNHH thì có đóng thuế trên khoản lợi nhuận chuyển ra nước ngoài không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính trả lời câu hỏi trên như sau:

Căn cứ Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

Căn cứ Điều 19 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

“ThuếCăn cứ Khoản 6 Điều 11 Thông tư số92/thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân (×) với thuế suất 5%.

Thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3, Điều 10 Thông tư này.”

Thông tư 2015/TT-BTC ngày 15/06/2015sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định thu nhập từ đầu tư vốn thuộc khoản thu nhập chịu thuế TNCN:

“Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

Trường hợp cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp góp vốn vào Công ty TNHH theo quy định của Luật Đầu tư được chuyển số lợi tức được chia năm 2015 ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, Công ty mà cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp (đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật). Khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho cá nhân tham gia góp vốn, Công ty nơi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn có trách nhiệm khấu trừ 5% trên số lợi nhuận được chia để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.