Ngành Hải quan:

Giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp (DN) và các bên liên quan năm 2023. Đáng chú ý, Kế hoạch đề ra mục tiêu ngành Hải quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan cho cộng đồng DN.

ngành Hải quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan cho cộng đồng DN.
ngành Hải quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan cho cộng đồng DN.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao tính tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, cũng như giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan cho cộng đồng DN.

Tại Kế hoạch này, Tổng cục Hải quan yêu cầu, các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng DN và các bên liên quan nắm bắt được các chính sách, pháp luật mới về hải quan.

Tổng cục Hải quan cũng khuyến khích, tạo điều kiện để cộng đồng DN và các bên liên quan tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan, phương thức quản lý, chất lượng phục vụ của cơ quan hải quan các cấp, chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan thông qua các hoạt động tham vấn, hợp tác, giám sát. Đồng thời, tăng cường hợp tác Hải quan - DN để nâng cao năng lực quản lý và thực thi pháp luật của mỗi bên.

Để phát huy hiệu quả quan hệ đối tác Hải quan - DN, Tổng cục Hải quan đã đưa ra 5 hoạt động triển khai gồm: Thông tin; hỗ trợ DN; tham vấn DN và các bên liên quan; giám sát thực thi pháp luật; hợp tác Hải quan - DN.

Cụ thể, trong hoạt động hỗ trợ DN, cơ quan hải quan các cấp đẩy mạnh hỗ trợ DN theo các chuyên đề về thủ tục hải quan theo loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu, quy định của pháp luật về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, phân loại, xác định trị giá xuất xứ...

Hỗ trợ DN tiếp cận kịp thời các thông tin quy định pháp luật mới, tình hình xuất nhập khẩu, xu hướng thương mại; giải đáp vướng mắc của DN phát sinh khi làm thủ tục hải quan; chú trọng hỗ trợ đối với nhóm DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp, DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Hỗ trợ cung cấp, cập nhật thường xuyên phần mềm khai hải quan miễn phí; hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số của DN và các bên có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của ngành Hải quan.

Đối với hoạt động tham vấn DN và các bên liên quan, cơ quan hải quan các cấp sẽ tập trung tham vấn DN và các bên liên quan trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, thủ tục hải quan, biểu mẫu chứng từ, văn bản điện tử và chỉ tiêu thông tin phục vụ yêu cầu số hóa và chuyển đổi số trong ngành Hải quan; các quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử...