Gỡ vướng xử lý lại hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng chợ

Việt Dũng

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn Cục Thuế Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc khi xử lý lại hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng chợ theo hình thức BOT.

Pháp luật về đất đai năm 2013 không còn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.
Pháp luật về đất đai năm 2013 không còn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Tổng cục Thuế cho biết, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, như: Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

Các quy định trên cho thấy, pháp luật về đất đai năm 2013 không còn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh. Đồng thời, pháp luật về thu tiền sử dụng đất hiện hành cũng không có quy định người sử dụng đất được Nhà nước giao đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, chưa nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định, nay nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất thì được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật tại thời điểm được Nhà nước giao đất.

Do vậy, việc Cục Thuế Hòa Bình đề nghị thực hiện theo trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; đồng thời đề nghị áp dụng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất tại thời điểm UBND tỉnh Hòa Bình có Quyết định thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần xây dựng số 3 - Vinaconex 3 (năm 2005) là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Về xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, theo Tổng cục Thuế, đối với trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 nhưng đến ngày 01/7/2014 (ngày Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và tổ chức kinh tế chưa nộp hoặc mới tạm nộp một phần tiền sử dụng đất vào NSNN thì được xử lý theo quy định tại Điểm c và Điểm đ, Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Hòa Bình căn cứ quy định trên và hồ sơ cụ thể để báo cáo UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương rà soát lại quá trình giao đất đối với Công ty Cổ phần xây dựng số 3 - Vinaconex 3 đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật đất đai. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan thuế để tính thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.