Hải quan Bình Dương xếp hạng 1 về cải cách hành chính

P.Vũ

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cách cách hành chính năm 2020 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan Bình Dương đứng thứ 2 trong 35 Cục Hải quan và nằm trong nhóm những đơn vị xếp hạng 1.

Thừa ủy quyền cấp trên, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Phước Việt Dũng trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2020
Thừa ủy quyền cấp trên, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Phước Việt Dũng trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2020

Theo Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2019 của Tổng cục Hải quan thì việc đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính được xác định trên 7 lĩnh vực gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của đơn vị; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Trong đó, gồm nhiều tiêu chí thành phần.

Nhìn lại năm 2020, ngay từ đầu năm đại dịch COVID-19 đã bùng phát và lan rộng ở hầu hết các nước trên thế giới, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề, thương mại thế giới sụt giảm nghiêm trọng gây khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và Bình Dương nói riêng.

Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng đã đặt ra cho Cục Hải quan Bình Dương phải thay đổi cách tiếp cận hỗ trợ doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ “kép” là vừa chống dịch COVID-19 vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với quyết tâm, năng động, sáng tạo, đoàn kết, năm 2020 Cục Hải quan Bình Dương đã hoàn thành xuất sắc 18 nhiệm vụ và 235 hoạt động nghiệp vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” là vừa chống dịch COVID-19 vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Với những kết quả đạt vừa được công nhận, đã minh chứng cho những nỗ lực trên mọi mặt công tác của Cục Hải quan Bình Dương trong năm 2020.