Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài sản công

PV.

Trong năm 2021, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài sản công thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ban hành; rà soát lại quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài sản công...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.T.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.T.

Theo báo cáo của Cục Quản lý công sản tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 chiều ngày 6/1/2021, trong năm 2020, Cục đã tiếp tục rà soát, theo dõi, đánh giá công tác triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, tham gia ý kiến theo thẩm quyền với các bộ, cơ quan trung ương trong việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng, tham gia vào Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết.

Về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, Cục Quản lý công sản đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý.

Năm 2020, Cục Quản lý công sản đã trình Bộ phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.503 cơ sở nhà, đất; phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương, nâng tổng số các cơ sở đã được Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý là 28.182 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.

Trong năm 2020, Cục cũng đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ thực hiện Dự án nâng cấp Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về tài sản để từng bước cập nhật, quản lý thông tin của tất cả các tài sản công được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; nghiên cứu phương án xây dựng Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công; thực hiện Dự án bảo trì Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước và Dự án Bảo trì Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn.

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; thực hiện đào tạo cho cán bộ làm công tác quản lý tài sản công tại các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ theo hướng chuyên nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý...

Phát huy những kết quả đã đạt được, để hoàn thành toàn diện, có chất lượng các nhiệm vụ do Bộ Tài chính giao trong năm 2021, Cục Quản lý công sản sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng chính sách pháp luật; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn bộ, ngành, địa phương thực hiện triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định...

Đánh giá cao kết quả đạt được của Cục Quản lý công sản trong năm 2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà khẳng định, Cục đã góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ tài chính – ngân sách trong năm 2020 của Bộ Tài chính.

Về nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý công sản tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài sản công thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ban hành; rà soát lại quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài sản công; sắp xếp cơ sở hạ tầng đường sắt, hàng không...

Năm 2020, Cục Quản lý công sản đã trình Bộ phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.503 cơ sở nhà, đất; phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương, nâng tổng số các cơ sở đã được Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý là 28.182 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.