Hơn 182 tỷ đồng xây dựng và triển khai Đề án Tổng Kế toán nhà nước

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1188/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tổng Kế toán nhà nước (Tổng KTNN) nhằm thực hiện chức năng Tổng Kế toán nhà nước của Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Khái niệm Tổng KTNN được ban hành tại Quyết định này là mô hình tổ chức, vận hành các yếu tố cấu thành nên KTNN, nhằm đạt mục tiêu tổ chức công tác hạch toán kế toán, tổng hợp và trình bày thông tin báo cáo tài chính nhà nước của Chính phủ trên phạm vi toàn quốc và báo cáo của chính quyền địa phương trên từng địa bàn.
 
Các nguyên tắc ghi chép và tổng hợp thông tin báo cáo tài chính của Tổng KTNN, một mặt cần đảm bảo phù hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế về kế toán công, mặt khác cần phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.
 
Phạm vi của báo cáo Tổng KTNN là toàn bộ thông tin về tài chính nhà nước, bao gồm: tài sản của Nhà nước, nguồn lực và nghĩa vụ của Nhà nước, các thông tin về ngân sách nhà nước (NSNN), các quỹ ngoài ngân sách, vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.
 
Thực hiện mô hình Tổng KTNN nhằm xây dựng hệ thống kế toán nhà nước thống nhất, trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo yêu cầu quản lý ngân sách và tài chính công nhằm ghi nhận, tổng hợp và trình bày hệ thống thông tin tài chính nhà nước dưới hình thức báo cáo tài chính của Chính phủ (chính quyền địa phương), bao gồm đầy đủ các đối tượng KTNN… đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế.
 
Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2015, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cần thiết để thực hiện chức năng Tổng KTNN của KBNN trên cơ sở thống nhất, tập trung dữ liệu của các đơn vị KTNN; thống nhất về kế toán đồ và phương pháp kế toán phù hợp với thông lệ quốc tế; hướng dẫn đến kế toán dồn tích đối với một số đối tượng KTNN.
 
Đồng thời, đảm bảo tổng hợp đầy đủ thông tin về các đối tượng kế toán gồm: tình hình hiện có và sự vận động tài sản nhà nước; nguồn hình thành tài sản nhà nước; số liệu thu, chi NSNN; nguồn vốn, quỹ của Nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị khác; tình hình vay nợ của Chính phủ và các chính quyền địa phương,...
 
Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, tổ chức triển khai thực hiện trên toàn quốc. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện và tổ chức vận hành hệ thống thông tin của Tổng KTNN. Việc vận hành hệ thống thông tin của Tổng KTNN cần đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu kế toán.
 
Tổng hợp, trình bày các báo cáo tài chính của Chính phủ (các cấp chính quyền địa phương), đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp với thông lệ quốc tế. Xây dựng hệ thống thông tin kế toán nhà nước; các chỉ tiêu tài chính phục vụ cho quản lý điều hành, phân tích dự báo trong việc đánh giá hiệu quả thu, chi NSNN; yêu cầu lập và phân bổ NSNN; đánh giá hiệu quả chi tiêu công, tiềm lực và nghĩa vụ tài chính nhà nước,… nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng mọi nguồn lực tài chính nhà nước và hoạch định chính sách kinh tế.
 
Tổng kinh phí xây dựng và triển khai Đề án Tổng KTNN từ năm 2014 đến năm 2019 dự kiến là hơn 182 tỷ đồng, trong đó, đối với kinh phí xây dựng hệ thống thông tin chỉ là kinh phí triển khai trong nội bộ hệ thống KBNN.

Kinh phí thực hiện Đề án do KBNN đảm bảo từ nguồn kinh phí hoạt động của KBNN.