Hướng dẫn chính sách thuế đối với công trình chùa Linh Thông

Theo mof.gov.vn

Một số vướng mắc về chính sách thuế đối với công trình chùa Linh Thông của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hồng Việt vừa được Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 51581/CT-TTHT.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định:

Tại khoản 12 Điều 4 Chương I quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT: Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.

Trường hợp có sử dụng vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì toàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Đối tượng chính sách xã hội bao gồm: Người có công theo quy định của pháp luật về người có công; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khác thoe quy định của pháp luật.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Tại điểm 2.1 Phụ lục 4 quy định hướng dẫn trong một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ thể như sau:

Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Căn cứ khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định trường hợp được gia hạn nộp thuế như sau:

Điều 31 gia hạn nộp thuế, trường hợp được gia hạn nộp thuế gồm: Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước; Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác…

Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014) như sau:

Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d Khoản 1 Điều 31 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 151/2014/TT-BTC) như sau: Bị thiệt hại vật chât gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuât, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật.

Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: Tai nạn giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiếm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm, các trường hợp bất khả kháng khác.

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

Nội dung liên quan đến việc gia hạn nộp thuế GTGT: Trường hợp Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hồng Việt có phát sinh hợp đồng thi công xây dựng chùa Linh Thông thì không thuộc các trường hợp được gia hạn nộp thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 nêu trên.

Nội dung về thuế GTGT đối với các nhà thầu khi thực hiện xây dựng công trình chùa Linh Thông bằng nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân: Trường hợp công trình chùa Linh Thông được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nhận là công trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ công cộng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân) nếu Công ty chứng minh được nguồn vốn đóng góp của nhân dân trên 50% tổng nguồn vốn sử dụng cho công trình, khi các nhà thầu chính ký hợp đồng với Công ty để thi công các hạng mục công trình chùa Linh Thông nêu trên thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Các nhà thầu chính sử dụng hóa đơn GTGT theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 nêu trên.