Kê khai nộp thuế GTGT đối với các đơn vị thuộc EVN trong quá trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

PV.

(Tài chính) Trước những vướng mắc từ phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các đơn vị thuộc EVN trong quá trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, ngày 09/04/2013 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1145/TCT-DNL giải đáp thắc mắc vấn đề trên.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, Công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Tại khoản 2 Điều 35 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:

“Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”.

Tại tiết g, khoản 3, Điều 9 Thông tư 28/2011/TT-BTC quy định:

“Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó”.

Tại Điều 18 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:

“Một đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập chuyển sang thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập khác phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ. Đơn vị chủ quản mới phải bổ sung đăng ký thuế vào bảng kê đơn vị trực thuộc để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số cho đơn vị trực thuộc mới. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định”.

Căn cứ vào quy định nêu trên và công văn số 138/TTg-ĐMDN ngày 3/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng công ty phát điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Về quyết toán thuế khi chuyển đổi các Công ty thủy điện, các Ban Quản lý dự án điện trực thuộc EVN sang trực thuộc Tổng Công ty Phát điện (EVN GENCO):

Đề nghị EVN chuyển đổi các Công ty thủy điện, các Ban Quản lý dự án điện và thực hiện quyết toán thuế theo quy định tại khoản 3, Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và Điều 18, Thông tư số 80/2012/TT-BTC nêu trên.

2. Về kê khai, khấu trừ thuế GTGT trong thời gian chuyển đổi:

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, trong thời gian hoàn tất thủ tục chuyển đổi các Công ty thủy điện và các Ban Quản lý dự án điện trực thuộc EVN sang trực thuộc EVN GENCO thì:

- Đối với các hóa đơn đầu vào mang tên và mã số thuế cũ trực thuộc EVN và các hóa đơn mang mã số thuế của EVN phát sinh trong giai đoạn chưa đăng ký được dấu và mã số thuế mới theo mã số thuế của EVN GENCO hoặc các hóa đơn phát sinh năm 2012 phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thủy điện và các Ban quản lý dự án thuộc EVN GENCO nhưng các đơn vị chưa kê khai, khấu trừ thuế GTGT trong năm 2012 thì các Công ty thủy điện và Ban Quản lý dự án điện thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại pháp nhân mới thuộc EVN GENCO nếu là hóa đơn hợp pháp, đủ điều kiện khấu trừ và đang trong thời gian kê khai thuế theo quy định.

- Đối với các dự án điện đang thực hiện kê khai, khấu trừ tại EVN (không có mã số thuế phụ thuộc) nay bàn giao dự án sang EVN GENCO thì EVN thực hiện quyết toán và bàn giao để EVN GENCO tiếp tục kê khai, khấu trừ. Trường hợp sau ngày 01/01/2013 đến khi mã số thuế mới, các hóa đơn phát sinh mang tên và mã số thuế của EVN nhưng phục vụ cho các dự án này thì EVN phải lập biên bản và chuyển giao các hóa đơn sang EVN GENCO để kê khai, khấu trừ.

EVN GENCO và EVN chịu trách nhiệm về việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mang tên và mã số thuế của EVN và mã số thuế cũ 13 số của các đơn vị trực thuộc EVN để đảm bảo không bị kê khai, tính trùng.