Khai hải quan thế nào khi thay đổi chuyến bay xuất hàng?

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BTC, khi mở tờ khai hải quan, doanh nghiệp (DN) phải khai báo “mã hiệu phương thức vận chuyển” và “ngày hàng đi dự kiến” (ngày bay). Vậy, trường hợp DN đã khai hải quan những có thay đổi chuyến bay, ngày bay, phải xử lí thế nào?

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp phát sinh phải thay đổi chuyến bay, ngày bay, DN xuất trình thông báo thay đổi chuyển bay bằng văn bản (chấp nhận bản fax, e-mail) của hãng vận tải hoặc công văn đề nghị sửa đổi tên tàu cho bộ phận hải quan giám sát tại Chi cục hải quan cửa khẩu xuất để bộ phận giám sát (hải quan) ghi nhận nội dung sửa đổi vào hệ thống (của cơ quan Hải quan) và xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát, sau đó DN thực hiện khai sửa đổi bổ sung sau thông quan tại Chi cục hải quan nơi đăng kí tờ khai.

Vừa qua, một số DN có công văn kiến nghị Tổng cục Hải quan cho DN không phải thực hiện khai báo số chuyến bay, ngày bay trên tờ khai (hải quan) xuất khẩu bằng đường hàng không. Theo Tổng cục Hải quan nội dung này đã được quy định trong Thông tư 22 như nêu trên nên DN phải khai báo đúng, đủ theo quy định.