Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng:

Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ đảm bảo chặt chẽ, an toàn

PV. (lược ghi)

Tại buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Kho bạc Nhà nước ngày 3/3/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu hệ thống Kho bạc Nhà nước trong năm 2017 cần tập trung điều hành ngân quỹ đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Năm 2016: Kho bạc Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Năm 2016, được sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội toàn ngành Tài chính đã quyết liệt chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp tài chính - ngân sách mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

Ngành Tài chính đã hoàn thành 100% chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ giao; Thực hiện tốt cải cách hành chính góp phần tích cực vào cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) được Quốc hội giao với mức 7,8%. Quản lý hiệu quả nợ công theo hướng từng bước cơ cấu lại thời hạn, danh mục, lãi suất, danh mục phải trả, nâng cao tính bền vững của nợ công. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được ngành Tài chính triển khai kịp thời, tạo niềm tin của xã hội.

Để đạt được những  kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thể hiện ở các nội dung sau:

Về công tác quản lý điều hành ngân quỹ nhà nước: Trong năm 2016, trên cơ sở nắm bắt diễn biến tình hình thu - chi NSNN, hệ thống KBNN đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan, quản lý điều hành ngân quỹ thông suốt, hiệu quả như: Tổ chức công tác dự báo lượng tiền; Xây dựng các phương án điều hành ngân quỹ khoa học chặt chẽ nhằm đảm bảo nhu cầu thanh toán chi trả của NSNN các cấp, các đơn vị có giao dịch với KBNN.

Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ đảm bảo chặt chẽ, an toàn - Ảnh 1

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ngày 3/3/2017.

Đặc biệt, trong một số thời điểm ngân quỹ khó khăn, nguồn thu ngân sách Trung ương chưa tập trung đảm bảo cho nhu cầu chi, KBNN đã tổ chức phát hành tín phiếu kho bạc ngắn hạn, vay và hoàn trả trong năm NSNN để hỗ trợ kịp thời cho ngân sách Trung ương. Đồng thời, tăng cường đôn đốc các đơn vị hoàn trả vốn ngân quỹ, giảm hạn mức số dư tiền gửi của KBNN các địa phương để tập trung vào ngân sách Trung ương.

Về công tác huy động vốn: Trong năm qua, tranh thủ điều kiện thuận lợi của thị trường, KBNN đã tăng khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ. Theo đó, trong năm 2016, KBNN đã phát hành 281.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trên thị trường, gấp 3,5 lần so với năm 2011. Huy động 70.000 tỷ đồng của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi NSNN theo dự toán được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nợ trong nước, trong đó số lượng trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài tăng lên (kỳ hạn trái phiếu phát hành từ 5 năm trở lên chiếm 91% tổng khối lượng phát hành) vượt yêu cầu đề ra theo nghị quyết của Quốc hội là tối thiểu 70%. Kỳ hạn phát hành bình quân năm 2016 đạt 8,68%/năm, tăng 1,7 năm so với năm 2015. Qua đó, kéo dài kỳ hạn danh mục nợ trái phiếu chính phủ lên mức 5,68%/năm, cao hơn 1,24 năm so với thời điểm cuối năm 2015. Lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ có xu hướng giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn từ 0,2% - 1,3%...

Về công tác cải cách hành chính: Năm 2016, hệ thống KBNN tiếp tục mở rộng kết nối hoạt động thu - chi qua các ngân hàng; thí điểm triển khai kiểm soát chi, đăng ký mở tài khoản tiếp nhận thông tin cam kết chi qua mạng điện tử nhằm cải cách cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước cải cách thủ tục hành chính và công khai minh bạch.

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017

Năm 2017, dự báo tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi đan xen với những khó khăn, thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng. Vì vậy, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị, trong năm 2017, KBNN cần tập trung triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu như sau:

Thứ nhất, tập trung nguồn lực để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và kế hoạch tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2016-2020. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác phối hợp thu NSNN giữa các đơn vị trong ngành Tài chính với hệ thống ngân hàng thương mại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế. Hoàn thiện các cơ sở pháp lý cần thiết liên quan đến nghiệp vụ tổng hợp lập báo cáo tài chính nhà nước phải kịp thời, đưa vào vận hành theo đúng lộ trình.

Thứ hai, công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước phải đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm của KBNN trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công.

Đối với thu NSNN, KBNN cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan thuế, hải quan để tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2017 đã được Quốc hội thông qua.

Đối với chi NSNN, KBNN cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong quản lý điều hành chi NSNN. Quản lý đầu tư công để tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý kiểm soát chi NSNN. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước triển khai rộng kiểm soát chi điện tử trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình quy định tại Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Thứ ba, tập trung triển khai nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN, chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2017 được giao, bám sát diễn biến thị trường vốn, thị trường tiền tệ, từ đó đưa ra quyết định kỳ hạn và khối lượng phát hành trái phiếu cho phù hợp. Nghiên cứu và triển khai phát hành các sản phẩm trái phiếu mới nhằm đa dạng hóa thị trường trái phiếu chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các nhà đầu tư trái phiếu để nắm bắt cung – cầu của thị trường và khung lãi suất phù hợp.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động của KBNN gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức KBNN đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.