Bộ Tài chính:

Khoán kinh phí xe công sẽ được triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới

PV.

Để tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả việc khoán xe công, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công tại Thông báo số 790/TB-BTC ngày 15/12/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính đánh giá, qua thời gian áp dụng Quyết định số 1997/QĐ-BTC ngày 18/9/2016 (có hiệu lực từ ngày 01/10/2016) quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính và chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính, đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Thời gian tới, để tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả việc khoán xe công, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công để Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện như sau:

Đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Thông báo số 790/TB-BTC nêu rõ, đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính (Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đối với trường hợp các chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón xe công từ nơi ở đến nơi làm việc đang được bố trí sử dụng xe, đề nghị các đơn vị chấn chỉnh, thực hiện đúng theo quy định.

Các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện, báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 31/12/2016.

Đối với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Những đơn vị được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu (Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) thực hiện chủ trương sau:

Một là, nghiên cứu Quyết định số 1997/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Quy chế tài chính nội bộ của đơn vị,... để ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc) phù hợp với quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Hoàn thành trong tháng 12/2016.

Hai là, chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện, báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 31/12/2016.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối

Bộ Tài chính chỉ đạo, đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng quản trị triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với một số chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,...) và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch- Tài chính) về kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2016.

Đối với các Cục, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính thuộc Bộ

Bộ Tài chính giao Cục Kế hoạch-Tài chính (đối với việc sắp xếp xe ô tô) và Vụ Tổ chức cán bộ (đối với việc sắp xếp lái xe) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, các Cục và Viện Chiến lược và Chính sách tài chính khẩn trương xây dựng phương án, thực hiện điều chuyển xe ô tô và lái xe về quản lý tập trung tại Đoàn xe thuộc Văn phòng Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tháng 12/2016.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Bộ Tài chính yêu cầu, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch- Tài chính) trước ngày 31/12/2016.

Bộ Tài chính giao Cục Kế hoạch- Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo chung tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, báo cáo Bộ trước 15/01/2017.