Khuyến khích các đơn vị tham gia thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, điện, nước

Thùy Linh

Để triển khai diện rộng thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ tăng cường tuyên truyền lợi ích của dịch vụ này và khuyến khích các đơn vị đăng kí tham gia.

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, điện, nước. Ảnh: Thuỳ Linh.
Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, điện, nước. Ảnh: Thuỳ Linh.

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN, ngày 19/9/2022, KBNN đã ký Thỏa thuận hợp tác với VietinBank, VNPT – Vinaphone. Cùng với đó, thực hiện triển khai thí điểm thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN Hà Nội, KBNN TP. Hồ Chi Minh từ ngày 10/10/2022.

Sau thời gian triển khai thí điểm, KBNN đã trình Bộ Tài chính kế hoạch phối hợp với VNPT Vinaphone và Vietinbank hoàn thiện sửa đổi thỏa thuận song phương; hoàn thiện chương trình ứng dụng để triển khai diện rộng đối với VNPT Vinaphone và Vietinbank.

KBNN cũng báo cáo Bộ Tài chính sẵn sàng mở rộng cho các nhà cung cấp dịch vụ, ngân hàng và các trung gian thanh toán khác có thể kết nối với KBNN, thực hiện thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

Đồng thời, KBNN đã ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung một số điều Thỏa thuận đã ký giữa KBNN và VietinBank, VNPT – Vinaphone ngày 19/9/2022, nâng cấp chương trình và kiểm thử hệ thống cổng trao đổi dữ liệu qua internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông; ban hành Quy trình thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ điện, nước, viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng NSNN trong nội bộ KBNN để phục vụ triển khai diện rộng.

Theo KBNN, để triển khai diện rộng thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng NSNN theo đúng kế hoạch, công tác chuẩn bị triển khai dịch vụ công là một nhiệm vụ rất quan trọng, là điều kiện cần thiết để quyết định thành công của dự án.

Chính vì vậy, các KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện tuyên truyền và gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình cho người sử dụng đến các đơn vị sử dụng ngân sách mở tài khoản tại KBNN về lợi ích của việc ủy quyền thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, viễn thông cho KBNN và khuyến khích các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia.         

KBNN cũng phải tổ chức nghiên cứu quy trình, hướng dẫn sử dụng chương trình và một số câu hỏi thường gặp của đơn vị sử dụng ngân sách để hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình triển khai. Đồng thời, thực hiện khai báo danh mục người đại diện KBNN ký hồ sơ ủy quyền với các đơn vị sử dụng ngân sách và thiết lập các thông tin thanh toán.

KBNN cũng sẽ thực hiện nâng cấp chương trình dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo hoạt động của chương trình dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ hướng dẫn người sử dụng thao tác trên chương trình.