Kiểm soát, xác nhận vốn ngoài nước thực hiện thế nào?

PV.

Hiện nay, một số chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị Kho bạc Nhà nước (KBNN) kiểm soát, xác nhận vốn ngoài nước, tuy nhiên kế hoạch vốn ngoài nước của dự án chưa được nhập trên hệ thống Dự án Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Vậy, trong trường hợp này, việc kiểm soát, xác nhận vốn ngoài nước tại hệ thống KBNN có được thực hiện không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Kho bạc Nhà nước hướng dẫn cụ thể như sau: Tại Tiết c, Điểm 1, Điều 9 Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (Thông tư 111): “Sau khi phân bổ kế hoạch vốn hằng năm, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nhập kế hoạch vốn vào TABMIS theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)”.

Theo Thông tư 111, kể từ ngày 01/01/2017, việc kiểm soát xác nhận vốn ODA được thực hiện trên cơ sở kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao và kế hoạch vốn được nhập trên hệ thống TABMIS. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện cần phải có những điều chỉnh, thống nhất giữa các đơn vị. Vì vậy, trong thời gian các đơn vị chưa nhập kế hoạch vốn nước ngoài vào hệ thống KBNN, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ngày 24/01/2017, KBNN đã báo cáo Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính cho phép: Trong thời gian kế hoạch vốn ngoài nước năm 2017 của các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi chưa được nhập và hệ thống TABMIS, các KBNN tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch KBNN căn cứ kế hoạch vốn ngoài nước năm 2017 của các bộ, ngành, địa phương giao bằng văn bản cho các chủ dự án và hồ sơ do chủ dự án gửi đến KBNN theo quy định, thực hiện kiểm soát xác nhận vốn ODA để chủ dự án làm thủ tục giải ngân vốn ODA theo Hiệp định tín dụng đã ký kết bao gồm cả vốn sự nghiệp và vốn đầu tư; nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Đồng thời, việc hạch toán ghi thu, ghi chi vốn ngoài nước đối với các dự án thuộc kế hoạch năm 2017, KBNN các tỉnh, thành phố vẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hạch toán theo quy định tại Thông tư 111, thực hiện đối chiếu các khoản ghi thu, ghi chi vốn ngoài nước theo đề nghị của chủ dự án, nhưng tạm thời chưa thực hiện hạch toán ghi thu, ghi chi vốn ngoài nước của các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2017 (bao gồm cả vốn sự nghiệp và vốn đầu tư). Sau khi các dự án này được nhập kế hoạch vốn vào hệ thống TABMIS thì KBNN các tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch KBNN sẽ thực hiện hạch toán ghi thu, ghi chi vào hệ thống TABMIS theo quy định.