Tổng cục Thuế:

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thuế năm 2023

Việt Dũng

Ngày 23/2/2023, Tổng cục Thuế có Quyết định số 137/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2023 nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế.

Cơ quan thuế các cấp phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
Cơ quan thuế các cấp phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Tại Quyết định số 137/QĐ-TCT, Tổng cục Thuế nêu rõ, công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành chính phải được thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan thuế các cấp trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; kịp thời đồn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch.

Tổng cục Thuế giao cho các vụ, đơn vị triển khai phổ biến pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính thuế, phí, lệ phí và hóa đơn. Vụ Kê khai và kế toán thuế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị có liên quan để triển khai ứng dụng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính điện tử từ các biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi chậm nộp hồ sơ thuế.

Về kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí, hóa đơn, Tổng cục Thuế sẽ thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại các cục thuế: Hải Dương, Lâm Đồng và Bến Tre.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo triển khai thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, tình hình thực hiện thống kê về xử phạt vi phạm hành chính; công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí, hóa đơn; tình hình đảm bảo các điều kiện thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử phạt vi phạm hành chính; báo cáo xử phát vi phạm hành chính về thuế phí, lệ phí và hóa đơn...

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng và cục thuế các địa phương thực hiện Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật và Báo cáo xử phạt về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí và hóa đơn...