VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển năm 2018

Năm 2018, tốc độ tăng tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội là 8,5% so với năm 2017.

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển năm 2018

Ngày 2/2/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 169/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công

Chính sách tài khóa góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Chính sách thuế thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển

Bàn thêm về chính sách ưu đãi thuế đối với công nghiệp hỗ trợ

Quy định mới về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Theo đó, kế hoạch tín dụng, năm 2018, tốc độ tăng tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội là 8,5% so với năm 2017.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ giao: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2018.

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2018 cho Ngân hàng Chính sách xã hội, bảo đảm không vượt trần nợ công và nợ Chính phủ đã được Quốc hội thông qua.

Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2018 được giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mức vốn được giao; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM