Nhiều biện pháp giám sát tình hình tài chính doanh nghiệp nhà nước

PV.

Với ý kiến của cử tri một số tỉnh đề nghị Chính phủ quản lý, kiểm soát chặt chẽ các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã thực hiện nhiều biện pháp để giám sát, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính nói chung của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện các quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (DN); giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn nhà nước, cũng như trước đây là Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 về quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với DN do Nhà nước làm chủ sở hữu và DN có vốn nhà nước, định kỳ 6 tháng và hàng năm Bộ Tài chính đã có các văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổng hợp kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của DN do các cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính tổng hợp việc chấp hành chế độ báo cáo của các cơ quan đại diện chủ sở hữu, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính nói chung của các DN, danh sách các DN được cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, đồng thời đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện công tác báo cáo giám sát tài chính theo quy định.

Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ Tài chính thừa ủy quyền Chính phủ tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, DNNN, DN có vốn nhà nước trên toàn quốc để báo cáo Quốc hội. Trong đó, các phân tích, đánh giá tổng thể tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của các DN, đánh giá tình hình triển khai tái cơ cấu DNNN và phương hướng nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN giai đoạn tới luôn được làm rõ; đồng thời Bộ Tài chính kiến nghị các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cụ thể.

Ngoài ra, đối với từng tập đoàn kinh tế, DNNN, theo nhiệm vụ được Chính phủ giao, hàng năm căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các tập đoàn kinh tế, DNNN và Báo cáo kết quả giám sát tài chính của cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính ban hành công văn gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá về tình hình tài chính các DN, đưa ra cảnh báo đối với các trường hợp mất an toàn về tài chính, quản lý, đầu tư vốn không hiệu quả, khả năng thanh toán nợ… của DN để cơ quan đại diện chủ sở hữu phối hợp với Người đại diện vốn tại DN tăng cường công tác quản lý, giám sát DN theo thẩm quyền.