Phải hoàn thành nâng cấp ứng dụng thu Ngân sách Nhà nước trước 31/12/2014

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn thu nộp Ngân sách Nhà nước theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 126/2014/TT-BTC gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế, hải quan các địa phương và các Ngân hàng thương mại ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi.

Trước thời điểm 31/12/2014, Ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước phải hoàn thành nâng cấp ứng dụng thu Ngân sách Nhà nước. Nguồn: internet
Trước thời điểm 31/12/2014, Ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước phải hoàn thành nâng cấp ứng dụng thu Ngân sách Nhà nước. Nguồn: internet

Thống nhất quy định thu nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư có liên quan để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế và Thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/08/2014 quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hai Thông tư này đã quy định các mẫu chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) theo hướng: Người nộp thuế (NNT) khi lập chứng từ nộp tiền vào NSNN chỉ cần khai báo các thông tin liên quan đến mã số thuế, tên, địa chỉ, khoản thuế cần nộp và số tiền thuế nộp; các thông tin còn lại dùng để hạch toán thu NSNN như mã tài khoản thu NSNN, mã cơ quan thu, mã mục lục NSNN... sẽ do các cơ quan thu tiền có trách nhiệm xác định và ghi thông tin hạch toán thu NSNN.

Việc Bộ Tài chính ban hành này là để thống nhất thực hiện quy định tại hai Thông tư nói trên.

Cụ thể, hướng dẫn NNT lập chứng từ nộp tiền vào NSNN theo quy định tại Điều 4 Thông tư 119 và Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư 126, Bộ Tài chính cho biết, khi NNT nộp tiền vào NSNN tại KBNN hoặc ngân hàng thương mại (NHTM) đã ký văn bản phối hợp thu NSNN: Người nộp tiền có trách nhiệm ghi đầy đủ các tiêu thức trên Bảng kê nộp thuế theo hướng dẫn tại phụ lục 1 văn bản này.

KBNN hoặc NHTM nơi thu tiền căn cứ vào thông tin do người nộp tiền ghi trên Bảng kê nộp thuế và thông tin trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan để làm thủ tục thu NSNN và cấp Giấy nộp tiền vào NSNN cho NNT.

Khi NNT nộp tiền vào NSNN tại NHTM hoặc tổ chức tín dụng chưa ký văn bản phối hợp thu NSNN: Người nộp tiền lập Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS hoặc mẫu C1-03/NS ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC; mẫu C1-09/NS hoặc mẫu CMO/NS ban hành kèm theo Thông tư số 126/2014/TT-BTC).

Người nộp tiền có trách nhiệm ghi đầy đủ các tiêu thức trên Giấy nộp tiền vào NSNN theo hướng dẫn tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo công văn này. NHTM hoặc tổ chức tín dụng căn cứ thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN do NNT lập để thực hiện thu tiền nộp vào NSNN và xác nhận trên Giấy nộp tiền vào NSNN cấp cho NNT.

Sai sót tại đơn vị nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm

Việc xử lý những sai sót (nếu có) và tra soát điều chỉnh thông tin hạch toán thu NSNN thực hiện theo nguyên tắc: sai sót phát sinh tại đơn vị nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm và chủ động xác định nguyên nhân sai sót, khắc phục hậu quả, đồng thời gửi thư tra soát hoặc thông báo đến các đơn vị liên quan để phối hợp, xử lý theo quy định.

Các khoản chuyển tiền thừa, tiền thiếu được xử lý theo quy định về sai lầm trong thanh toán.

Trong mọi trường hợp điều chỉnh, khi chứng từ thu NSNN đã được KBNN truyền sang cơ quan thu, thì các chứng từ điều chỉnh hoặc trả lại chứng từ có liên quan đều phải truyền cho cơ quan thu để theo dõi, tránh việc lợi dụng, thất thoát tài sản.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, trước thời điểm 31/12/2014, NHTM và KBNN phải hoàn thành nâng cấp ứng dụng thu NSNN để đáp ứng quy định về mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN theo quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 126/2014/TT-BTC và quy định tại văn bản này.

Trong thời gian NHTM, KBNN chưa nâng cấp ứng dụng, NHTM, KBNN được sử dụng mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN cấp cho NNT ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính để NNT chứng minh đã nộp tiền vào NSNN với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các nội dung còn lại gồm trách nhiệm tra soát điều chỉnh thông tin hạch toán thu NSNN; quy trình xử lý thu, chuyển tiền và xác định thông tin hạch toán thu NSNN; cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thu nộp NSNN và các phụ lục kèm theo, vui lòng