Phấn đấu giảm dần thời gian chờ đợi của người nộp thuế tại Bộ phận một cửa

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Tổng cục Thuế vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Năm 2022, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thuỳ Linh.
Năm 2022, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thuỳ Linh.

Giảm thời gian chờ tại Bộ phận một cửa xuống 30 phút/lần

Quan điểm chỉ đạo của Tổng cục Thuế sẽ là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan Thuế để giải quyết thủ tục hành chính thuế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tất cả sẽ phải đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngành Thuế cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, ngành Tài chính số.

Đồng thời đẩy mạnh việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực thuế mà cơ quan Thuế không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu ngành Thuế với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa.

Năm 2021, Tổng cục Thuế phấn đấu hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 40% trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ phận một cửa.

Năm 2022, đơn vị này đặt mục tiêu hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế các cấp để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; phấn đấu tối thiểu 30% người nộp thuế khi thực hiện thủ tục hành chính thuế không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó) hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu.

Cùng với đó, giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa xuống tối đa 30 phút/1 lần giao dịch.

Điện tử hoá việc giám sát, đánh giá

Sang giai đoạn năm 2023-2025, Tổng cục Thuế phấn đấu hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành Thuế với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.

Ngành Thuế sẽ tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Phấn đấu 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Ngành Thuế cũng sẽ tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống còn tối đa 15 phút/1 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025.

Tổng cục Thuế cũng sẽ điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức công khai, minh bạch, hiệu quả.

Phấn đấu mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.