Phụ cấp xăng xe có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Theo chinhphu.vn

Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP. Hồ Chí Minh trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP. Hồ Chí Minh là Văn phòng đại diện của Reifenhauser Private Ltd tại Singapore, được Sở Công Thương thành phố cấp giấy phép ngày 14/7/2016.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Văn phòng đại diện hỏi, Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP. Hồ Chí Minh có được xem là “văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài” theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC không? Các khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên có tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định:

"Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền...

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:...

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, việc xác định Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP. Hồ Chí Minh là văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài hay văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh thì đề nghị Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP. Hồ Chí Minh liên hệ với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh để được giải đáp.

Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP. Hồ Chí Minh là văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài có khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục theo Điểm đ.4.3, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP. Hồ Chí Minh trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân.