Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công

Trần Huyền

Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công sẽ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và điều hành kinh tế vĩ mô. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương khắc phục những khó khăn, hạn chế, triển khai công tác quản lý, sử dụng tài sản công một cách chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công

Để công tác quản lý, sử dụng tài sản công đạt hiệu quả cao, công tác hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công tiếp tục được Bộ Tài chính chú trọng thực hiện. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; Ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo: Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý để xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trình Chính phủ ký ban hành Nghị định.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thông tư quy định tính chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; Thông tư hướng dẫn sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công; Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý tài sản công năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Ngoài các đề án được giao chủ trì thực hiện trong năm 2022, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, phát triển chợ; Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất và thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; cải tạo, xây dụng lại chung cư cũ.

Có thể nói, công tác hoàn thiện các cơ chế chính sách về tài sản công đã được Bộ Tài chính triển khai quyết liệt, qua đó, góp phần tạo lập cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công. Đồng thời, tạo cơ sở để khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công...

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích; tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng, phát triển các công trình công cộng, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại; chỉnh trang đô thị, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới một số trụ sở của các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 148 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương, trong đó, số cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý được phê duyệt phương án là 26 cơ sở. Lũy kế đến ngày 30/6/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án đối với 29.712 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các Bộ, cơ quan trung ương, trong đó, số cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý được phê duyệt phương án là 18.355 cơ sở.

Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Phối hợp rà soát, đánh giá chế độ quản lý các loại tài sản kết cấu hạ tầng khác làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng và khai thác đối với các loại tài sản kết cấu hạ tầng này.

Công tác quản lý tài chính về đất đai cũng được triển khai hiệu quả. Trong đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các địa phương trong việc tập trung nguồn thu từ đất, trong 6 tháng đầu năm 2022, số thu từ đất lũy kế đến hết ngày 30/6/2022 đạt 129.409 tỷ đồng, trong đó: tiền sử dụng đất là 107.650 tỷ đồng, đạt 79,7 % dự toán năm 2022; tiền thuê đất là 19.996 tỷ đồng, đạt 80,9% dự toán năm 2022, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022.

Để tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, trong thời gian tới, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công; Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản công, ưu tiên sắp xếp nhà đất của các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa và các trường hợp sắp xếp lại bộ máy tổ chức. 

Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; quản lý tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công; thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài sản công tại các Bộ, ngành, địa phương...