Quy định rõ chế độ chuyên trách tại các doanh nghiệp nhà nước

PV.

Ngày 21/03/2017, Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 2651/VPCP-ĐMDN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ chuyên trách của thành viên Hội đồng thành viên tại các Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế và một số tổng công ty nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các Bộ phải quy định thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách (không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc) theo đúng Điều 90 Luật Doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thực tiễn về tính hợp lý của quy định Tổng giám đốc không là thành viên Hội đồng thành viên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đề nghị sửa Luật Doanh nghiệp nếu thấy cần thiết.

Trước đó, theo Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nhằm hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
Nghị định được ban hành sẽ thay thế Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.
Liên quan đến vấn đề này, thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Tài chính, mới đây Bộ Tài chính cũng đang hoàn tất Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó quy định Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.