Quy trình đăng ký thuế mới phải chờ nâng cấp ứng dụng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Thuế vừa có công văn chỉ đạo các cục thuế địa phương triển khai và giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 95/2016/TT- BTC về đăng ký thuế. Trong khi chờ nâng cấp các ứng dụng về đăng ký thuế, một số thủ tục vẫn được thực hiện theo quy trình cũ.

Đơn vị trực thuộc chỉ nộp hồ sơ ĐKT cho cơ quan thuế nơi đóng trụ sở; đơn vị chủ quản không phải kê khai với cơ quan thuế quản lý mình như quy định trước đây. Ảnh minh họa của: TB
Đơn vị trực thuộc chỉ nộp hồ sơ ĐKT cho cơ quan thuế nơi đóng trụ sở; đơn vị chủ quản không phải kê khai với cơ quan thuế quản lý mình như quy định trước đây. Ảnh minh họa của: TB

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuế địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các nội dung của thông tư này tới các bộ phận, từng cán bộ có liên quan và tuyên truyền tới người nộp thuế người nộp thuế (NNT).

Công bố công khai các mẫu tờ khai đăng ký thuế và hướng dẫn kê khai tờ khai đăng ký thuế (ĐKT) tại bộ phận 1 cửa và trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế; kịp thời giải đáp các vướng mắc của NNT đối với các nội dung Thông tư 95; giải thích hướng dẫn NNT kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai ĐKT và các hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin…

Nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin

Kế hoạch nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng quy định của Thông tư 95 sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (trong tháng 10/2016) sẽ thực hiện nâng cấp các mẫu thông báo gửi cho NNT, bao gồm: Giấy chứng nhận ĐKT, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận ĐKT cá nhân, thông báo mã số thuế (MST) cá nhân, mã số của người phụ thuộc,… Đổi tên trạng thái doanh nghiệp (DN) từ “bỏ trốn, mất tích” thành “NNT không hoạt động tại địa chỉ đăng ký” (theo các mẫu 03, 09, 06).

Giai đoạn 2 sẽ được triển khai trong quý I/2017, thực hiện nâng cấp các nội dung còn lại của Thông tư 95.

Tổng cục Thuế cũng đã hướng dẫn một số công việc trong thời gian chuyển tiếp, chưa kịp nâng cấp hệ thốngứng dụngCNTT (đáp ứng các quy định của Thông tư 95). Cụ thể:

Trong thời gian chưa nâng cấp Hệ thống ứng dụng ĐKT, khi nhận được hồ sơ ĐKT, hồ sơ thay đổi thông tin ĐKT theo quy định mới, cơ quan thuế sẽ nhập vào hệ thống theo mẫu cũ.

Trong thời gian Hệ thống ứng dụng ĐKT chưa nâng cấp, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện in giấy chứng nhận ĐKT (mẫu số 10-MST) và cấp phát cho cơ quan thuế các cấp sử dụng. Cơ quan thuế tiếp tục sử dụng mẫu do Tổng cục Thuế cấp phát để in trên máy tính và cấp cho NNT, khi thực hiện ĐKT.

Về công khai thông tin ĐKT của NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và NNT khôi phục mã số thuế thực hiện theo Thông tư 95. Cụ thể: cơ quan thuế sau khi ban hành thông báo NNT không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (mẫu 16/TB-ĐKT) và thông báo khôi phục mã số thuế (mẫu 19/TB-ĐKT), tiếp tục gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế các cấp để biết, cho đến khi ứng dụng tin học được nâng cấp đáp ứng quy định công khai thông tin mới.

Cấp mã cho đơn vị trực thuộc

Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn đối với các hồ sơ ĐKT của NNT là đơn vị chủ quản, đơn vị trực thuộc; hồ sơ ĐKT của người điều hành, công ty điều hành chung, doanh nghiệp liên quan (đơn vị chủ quản) và nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí (đơn vị trực thuộc). Cụ thể như sau:

Thông tư 95 quy định, đơn vị trực thuộc chỉ nộp hồ sơ ĐKT cho cơ quan thuế nơi đơn vị này đóng trụ sở. Trong trường hợp này, đơn vị chủ quản không phải kê khai với cơ quan thuế quản lý mình như quy định trước đây.

Trong thời gian Hệ thống ứng dụng ĐKT chưa nâng cấp đáp ứng quy định mới, việc ĐKT và cấpMST cho đơn vị trực thuộc sẽ được tiến hành cụ thể như sau:

Bước 1: Cơ quan thuế nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở, khi nhận được hồ sơ ĐKT của NNT, thực hiện scan tờ khai ĐKT (mẫu số 02-ĐK-TCT) và gửi thông tin cho cơ quan quản lý đơn vị chủ quản qua địa chỉ thư điện tử của phòng kê khai và kế toán thuế.

Bước 2: Cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản, khi nhận được tờ khai của cơ quan thuế có đơn vị trực thuộc, nhập thông tin (mẫu 07-MST) vào Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) để cập nhật vào Bảng kê các đơn vị trực thuộc và tạo MST 13 số cho đơn vị trực thuộc. Cơ quan quản lý đơn vị chủ quản lập thông báo về danh sách MSDN/MST của các đơn vị trực thuộc (mẫu 03/Qtr-ĐKT), scan và gửi cho cơ quan quản lý đơn vị trực thuộc qua thư điện tử, không gửi cho đơn vị chủ quản.

Bước 3: Cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc, khi nhận được thông báo về danh sách MSDN/MST và MST của đơn vị trực thuộc trên TMS, cấp mã số thuế và trả kết quả ĐKT.

Trong thời gian Hệ thống TMS, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chưa nâng cấp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập, căn cứ vào hồ sơ ĐKT do cơ quan chi trả thu nhập gửi đến bằng giấy, để cấp MST cho các cá nhân có thu nhập và mã số người phụ thuộc (của cá nhân có ủy quyền) và trả kết quả ĐKT cho cơ quan chi trả thu nhập.