VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cơ sở nào để xây dựng Luật thuế Tài sản?

Xây dựng Dự án Luật thuế Tài sản không chỉ thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước.

Cơ sở nào để xây dựng Luật thuế Tài sản?

Xây dựng Dự án Luật thuế Tài sản không chỉ thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước mà còn thực hiện mục tiêu cải cách hệ thống chính sách thuế, góp phần xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, bao quát nguồn thu, tạo nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xây dựng Dự án Luật thuế Tài sản: Mở rộng, bao quát các cơ sở thuế, đảm bảo khoan sức dân

Miễn, giảm thuế theo Dự án Luật Thuế Tài sản như thế nào?

Dự án Luật Thuế tài sản sẽ tác động thế nào đến thị trường bất động sản?

Chuyên gia nói gì về đề xuất Dự án Luật Thuế Tài sản của Bộ Tài chính?

Thêm nguồn lực đầu tư trở lại đất đai, góp phần đảm bảo công bằng xã hội

Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước

Tại Dự án Luật thuế Tài sản, Bộ Tài chính nêu rõ, việc xây dựng Luật thuế Tài sản nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách tài chính đối với tài sản tại Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó nhấn mạnh, nghiên cứu ban hành thuế bất động sản (đối tượng chịu thuế phải bao gồm cả đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

Tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ quan điểm, về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững cũng đã đề ra một trong các giải pháp thực hiện là: “Tập trung cơ cấu lại nguồn thu; hoàn thiện chính sách thu gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế;... khai thác tốt thuế thu từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Tại Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 có nội dung: ...hoàn thiện chính sách tài chính, thuế liên quan đến đất đai nhằm khuyến khích sử dụng có hiệu quả, khuyến khích hạn chế đầu cơ tài nguyên đất đai, nhà ở”.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 về phê duyệt đề án khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2020 đưa ra nhiệm vụ: “Chủ động nghiên cứu trình Quốc hội ban hành Luật thuế tài sản vào thời điểm thích hợp, trong đó đối tượng chịu thuế tài sản phải bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất”.

Xây dựng hệ thống thuế đồng bộ

Theo Bộ Tài chính, thuế tài sản ở các nước thể hiện vai trò quan trọng trong tổng thu ngân sách của các quốc gia, chiếm tỷ lệ trung bình 3-4% so với tổng thu thuế ở các nước phát triển, một số nước tỷ lệ này lên đến 8% như Nhật Bản. Ở các nước đang phát triển và chuyển đổi, tỷ lệ này thấp hơn. Xét trong giai đoạn 2005-2013, tỷ lệ thu thuế tài sản (thuế thu hàng năm, trong quá trình sử dụng tài sản) so với GDP ở các nước phát triển và một số nước đang phát triển ở khu vực Châu Á là khoảng 2% GDP.

Ở Việt Nam, qua đánh giá cho thấy thuế thu hàng năm, trong quá trình sử dụng tài sản (thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp) chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP và mới chỉ điều tiết đối với đất.

Do vậy, để bao quát nguồn thu từ tài sản, thực hiện cải cách hệ thống chính sách thuế, góp phần xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, Việt Nam cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh mức thu thuế trong quá trình sử dụng đối với đất và nghiên cứu bổ sung thu thuế đối với nhà và các tài sản khác cho phù hợp.

Phù hợp với thông lệ quốc tế và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc

Việc soạn thảo, xây dựng Dự án Luật thuế tài sản không chỉ đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn trong nước mà còn phải phù hợp với thông lệ quốc tế và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thế Du - Đại học Fulbright Việt Nam bày tỏ quan điểm ủng hộ việc triển khai Luật thuế tài sản, bởi loại thuế này đảm bảo tính công bằng hơn rất nhiều so với việc tăng thuế giá trị gia tăng.

Trong khi đó, TS. Đinh Thế Hiển khẳng định, Dự án Luật thuế tài sản là sắc thuế quan trọng, cần phải thực hiện để đáp ứng công bằng cho mọi người dân và phát triển cho quốc gia và an sinh xã hội. Ở các nước phát triển, đó là nguồn thuế ổn định và lớn để ngân sách chi cho phát triển hạ tầng và an sinh xã hội.

Theo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các nước sử dụng thuế tài sản như một công cụ tài chính hữu hiệu để tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản của tổ chức, cá nhân, đồng thời có thêm nguồn lực đầu tư trở lại đất đai, điều tiết một phần nhỏ thu nhập của tổ chức, cá nhân có nhiều tài sản nhà, đất, góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

Trên cơ sở đó, Dự án Luật thuế tài sản sẽ góp phần tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản của tổ chức, cá nhân, khai thác tốt nguồn thu từ tài sản, một trong những yêu cầu đặt ra là phải đổi mới, hoàn thiện thể chế, trong đó cải cách chính sách thuế nhằm điều chỉnh kịp thời các hoạt động kinh tế đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tạo thuận lợi và bảo vệ lợi ích quốc gia trong việc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM