VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hải quan Bình Dương tăng cường thu hồi, xử lý nợ thuế quá hạn năm 2022

Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các Chi cục thành lập Tổ theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ thuế

Hải quan Bình Dương tăng cường thu hồi, xử lý nợ thuế quá hạn năm 2022

Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ thu hồi, xử lý nợ thuế quá hạn năm 2022, Cục Hải quan Bình Dương đã quán triệt, chỉ đạo đến các chi cục trực thuộc triển khai quyết liệt một số giải pháp cụ thể...

Hải quan Bình Dương đảm bảo thông quan hàng hóa trong dịp nghỉ lễ

Tổng cục Hải quan công bố quyết định cán bộ phụ trách Cục Hải quan Bình Dương

Hải quan Bình Dương phối hợp phân tích, kiểm định hàng hóa

Hải quan Bình Dương siết chặt kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ thu hồi, xử lý nợ thuế quá hạn năm 2022 đồng thời đảm bảo không để phát sinh nợ mới theo Quyết định số 419/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2022 của Tổng cục Hải quan về việc giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2022, Cục Hải quan Bình Dương đã quán triệt, chỉ đạo đến các Chi cục trực thuộc triển khai quyết liệt một số giải pháp cụ thể.

Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương đã thành lập Tổ theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ thuế do một lãnh đạo Chi cục làm Tổ trưởng, phụ trách về công tác xử lý, đôn đốc thu hồi nợ tại đơn vị; chỉ đạo việc phân loại, xử lý nợ thuế và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn tại theo Quyết định 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình Quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Đồng thời, quản lý, theo dõi chính xác tình hình nợ thuế tại đơn vị; Bàn giao công tác đôn đốc, theo dõi nợ thuế khi có thay đổi nhân sự; tổ chức kiểm tra rà soát tất cả các trường hợp nợ thuế quá hạn để tập trung đôn đốc thu hồi, các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế phải đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 124 và điều 125 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hải quan Bình Dương thường xuyên thống kê các trường hợp đủ điều kiện khoanh nợ, xóa nợ và thực hiện thủ tục xử lý nợ theo đúng quy trình đã được hướng dẫn tại Quyết định 3009/QĐ-TCHQ ngày 19/11/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình khoanh tiền thuế nợ, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp...

Với các giải pháp nêu trên, cùng với sự quyết tâm Cục Hải quan Bình Dương sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2022.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM