Tại sao cổ phiếu FLC bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch trên thị trường UPCoM?

PV. (t/h)

Dù theo quy định vẫn sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM, song cổ phiếu FLC vẫn sẽ bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 3/3/2023 do Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, CTCP Tập đoàn FLC phải giải trình nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, CTCP Tập đoàn FLC phải giải trình nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch.

Mới đây, cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (MCK: FLC) đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) hủy niêm yết bắt buộc do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở GDCK hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Việc cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 120, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thì trong trường hợp CTCP Tập đoàn FLC vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, cổ phiếu FLC vẫn sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.

Liên quan đến vấn đề này, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 36, Quy chế đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam thì trường hợp cổ phiếu đăng ký giao dịch bị đình chỉ giao dịch bao gồm: “Tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, hoặc là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do Sở GDCK hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư theo quy định tại điểm o, khoản 1, Điều 120, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”.

Trên cơ sở đó, ngày 24/2/2023, HNX đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC và Quyết định số 79/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch. Ngày đưa vào diện đình chỉ giao dịch là ngày 3/3/2023. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, CTCP Tập đoàn FLC phải gửi văn bản cho HNX giải trình nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch.

Như vậy, việc cổ phiếu FLC đưa vào diện bị đình chỉ giao dịch là do Sở GDCK hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

Liên quan đến trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM đối với cổ phiếu bị hủy niêm yết, về đối tượng đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM, theo điểm b khoản 1 Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng thực hiện đăng ký giao dịch: “Công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc hoặc hủy bỏ niêm yết tự nguyện nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký giao dịch”.

Về thời hạn thực hiện đăng ký giao dịch, điểm b, khoản 2, Điều 133, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hủy bỏ niêm yết có hiệu lực, Sở GDCK có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty bị hủy bỏ niêm yết”.

Về trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch, theo khoản 2, Điều 6, Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam thì đối với công ty hủy niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, HNX phối hợp với Tổng công ty Lưu ký bù trừ chứng khoán thực hiện đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty hủy niêm yết như sau:

- Sở GDCK nơi cổ phiếu hủy niêm yết thông báo cho HNX giá đóng cửa hoặc giá tham chiếu của cổ phiếu (đối với trường hợp ngày giao dịch cuối cùng không có giao dịch để xác định giá đóng cửa) tại ngày giao dịch cuối cùng.

-  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Tổng công ty Lưu ký bù trừ chứng khoán nhận được Quyết định chấp thuận việc hủy niêm yết và Thông báo về việc hủy niêm yết từ Sở GDCK, Tổng công ty Lưu ký bù trừ chứng khoán thông báo cho HNX về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán từ thị trường niêm yết sang hệ thống giao dịch UPCoM.

- Căn cứ quyết định hủy niêm yết và thông báo của Sở GDCK nơi cổ phiếu hủy niêm yết và thông báo của Tổng công ty Lưu ký bù trừ chứng khoán theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 6, HNX ban hành Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch, đồng thời thông báo ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.