Công đoàn Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc:

Tăng cường giám sát việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

Nhật Minh

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã làm tốt công tác đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn đơn vị sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này.

Thời gian qua, Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc luôn thực hiện tốt việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.
Thời gian qua, Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc luôn thực hiện tốt việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc hiện có 132 cán bộ, đoàn viên, trong đó có 68 nữ và 64 nam.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc luôn vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực vượt khó để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Công đoàn đơn vị đã thực hiện tốt việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Cụ thể, Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị đã chỉ đạo vận động đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu với Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị ban hành nghị quyết, nội quy, quy định xây dựng và phát triển đơn vị, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Công đoàn Cục thường xuyên tham gia các văn bản, quy định liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động; tích cực đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các dự thảo quy định, quy chế có liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Theo đó, trong những năm qua, đơn vị luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước như: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động được thực hiện tốt; tổ chức khám bệnh định kỳ hàng năm cho 100% công chức, người lao động; tham mưu với Hội đồng xét nâng lương của đơn vị nâng lương trước hạn cho các cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong công tác đối với 39 trường hợp.

Việc tham gia xây dựng, triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở được Ban Chấp hành Công đoàn Cục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với chính quyền; tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, để đảm bảo phát huy được tinh thần dân chủ trong đơn vị.

Để giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức, quy chế quản lý cơ quan đơn vị, Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ qua đã hoạt động đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, qua đó góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, khả năng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, Ban Chấp hành đã tư vấn, giải đáp kịp thời những vướng mắc của người lao động liên quan quan tới thực hiện chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy lao động, kỷ luật lao động.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành chủ động phối hợp với Lãnh đạo đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực lao động tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; tổ chức cho đoàn viên công đoàn được tham quan, nghỉ mát hàng năm.

Ban Chấp hành cũng tham mưu Lãnh đạo Cục xem xét, sử dụng kinh phí công đoàn tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời hơn 260 lượt đoàn viên và thân nhân đoàn viên ốm đau, hiếu hỉ với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng; trợ cấp kịp thời cho 30 lượt đoàn viên với số tiền 16 triệu đồng.

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Rà soát quy chế hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của đơn vị. 

Đồng thời, tăng cường vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, đặc biệt là nữ công chức, người lao động; quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn...