Thời hiệu xử phạt phụ thuộc vào từng hành vi cụ thể

Theo baohaiquan.vn

Theo Tổng cục Hải quan, việc xác định thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào từng hành vi vi phạm cụ thể, thời điểm phát hiện hành vi vi phạm, quy định của pháp luật về mặt nội dung, thời điểm phải chấp hành nội dung đó và thực tế việc chấp hành của tổ chức, cá nhân để xác định khi phát hiện thì hành vi vi phạm đó đã kết thúc hay đang được thực hiện.

Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 kiểm tra đồ chơi nhập khẩu. Nguồn: PV.
Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 kiểm tra đồ chơi nhập khẩu. Nguồn: PV.
Tổng cục Hải quan nêu ví dụ cụ thể, đối với hành vi không khai hoặc khai sau, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 21 Luật Hải quan 2014, khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan có trách nhiệm khai và nộp tờ khai hải quan. Cũng theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 18 Luật Hải quan 2014, người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai. Như vậy, theo quy định này thì hành vi không khai hoặc khai sai đối với hàng hóa XNK được kết thúc và chấm dứt vào thời điểm người khai hải quan thực hiện xong việc khai, nộp tờ khai cho cơ quan Hải quan. 

Một ví dụ khác, đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, ngay sau khi hết thời hạn làm thủ tục hải quan mà người khai hải quan không thực hiện làm thủ tục hải quan theo quy định thì người khai hải quan đã có hành vi vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan. Hành vi này kéo dài đến thời điểm người khai thực hiện nghĩa vụ làm thủ tục hải quan. 

Do vậy đối với hành vi này, nếu thời điểm phát hiện hành vi vi phạm, người khai hải quan đã thực hiện việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK thì đây là hành vi vi phạm đã kết thúc và thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm mà người khai hải quan thực hiện việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK. 

Nếu tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm, người khai hải quan chưa thực hiện việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK thì đây là hành vi vi phạm được thực hiện và thời hiệu được tính từ thời điểm pháy hiện hành vi vi phạm.