Thu ngân sách đạt 48,2% dự toán năm

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2014 ước tính đạt 376,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,2% dự toán năm, tiếp tục xu hướng chuyển dịch về quy mô và cơ cấu theo hướng tích cực.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, thu ngân sách nội địa đạt 256,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6%; thu từ dầu thô 48,3 nghìn tỷ  đồng, bằng 56,6%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 70,5 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 83,8 nghìn tỷ đồng, bằng 45,4% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 56,4 nghìn tỷ đồng, bằng 50,5%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 52,8 nghìn tỷ đồng, bằng 49,2%; thuế thu nhập cá nhân 24,3 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4%; thuế bảo vệ môi trường 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 41,5%; thu phí, lệ phí 4,6 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2014 ước tính đạt 449,4 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 72,6 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 70 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3%); chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 321,7 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7%; chi trả nợ và viện trợ 55,1 nghìn tỷ đồng, bằng 45,9%. Như vậy, tính đến giữa tháng 6, bội chi ngân sách Nhà nước là 72,5 nghìn tỷ đồng.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết, cơ cấu thu ngân sách nhà nước đang dịch chuyển từ nguồn thu ngoài nước (dầu thô, xuất nhập khẩu), sang nguồn thu trong nước.

Cụ thể, thu trong nước (không kể dầu thô) chiếm tỷ lệ tăng dần: Bình quân năm thời kỳ 2006-2010 chiếm 58,3% tổng thu; tăng lên 65,1% thời kỳ 2011-2013, riêng năm 2013 chiếm 67% tổng thu, 6 tháng đầu năm 2014 chiếm 68% tổng thu. Điều đó chứng tỏ sản xuất kinh doanh trong nước đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách.