Thủ tục hành chính thuế có thể thực hiện qua bưu chính công ích

PV.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế có thể thực hiện được việc tiếp nhận, trả kết quả qua hệ thống bưu chính công ích.

Thủ tục hành chính thuế có thể thực hiện qua bưu chính công ích. Nguồn: internet
Thủ tục hành chính thuế có thể thực hiện qua bưu chính công ích. Nguồn: internet

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Quyết định số 1043/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 5/6/2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo đó, cấp Tổng Cục Thuế có 02 thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích là đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Đối với cấp Cục Thuế, có 04 thủ tục hành chính có thể thực hiện qua bưu chính công ích, bao gồm:

Một là, khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế.

Hai là, xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài

Ba là, đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế

Bốn là, thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi

Cấp Chi cục Thuế có 02 thủ tục hành chính có thể thực hiện qua bưu chính công ích là thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế.