Ngành Hải quan:

Tích cực triển khai hiệu quả Nghị quyết 19-2017/NQ-CP

PV.

Thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch triển khai hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan xây dựng rõ mục tiêu qua kế hoạch hành động nhằm nhanh đưa Nghị quyết của Chính phủ vào cuộc sống.

Phòng điều hành của Chi cục Hải quan Nhà ga Quốc tế Nội Bài T2 được trang bị những thiết bị hiện đại và tiên tiến. Nguồn: TTXVN
Phòng điều hành của Chi cục Hải quan Nhà ga Quốc tế Nội Bài T2 được trang bị những thiết bị hiện đại và tiên tiến. Nguồn: TTXVN

Xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ

Theo đó, mục tiêu tổng quát được Tổng cục Hải quan xác định là: Tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hải quan, thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, bảo đảm kiểm soát tuân thủ, bảo đảm nguồn thu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa hàng hóa qua biên giới; giảm thiểu giấy tờ, giảm chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Quyết liệt triển khai để thay đổi căn bản phương thức kiểm tra chuyên ngành theo nguyên tắc đánh giá quản lý rủi ro, áp dụng thông lệ quốc tế, kết nối chia sẻ thông tin giữa cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành và với cơ quan Hải quan. Trên cơ sở đó, các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2017 được đề ra là:

Thứ nhất, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; đến hết năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 60 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 80 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Như vậy, chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2017, kể cả đến hết năm 2020, là cao hơn nhiều so với năm 2016. Điều này đòi hỏi toàn Ngành phải nỗ lực rất nhiều mới có thể phấn đấu thực hiện được các chỉ tiêu Chính phủ giao.

Thứ hai, cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới từ thứ hạng 93 về thứ hạng dưới 82 (theo đánh giá của Ngân hàng thế giới).

Thứ ba,  trong năm 2017, 100% dịch vụ công của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3; 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Kế hoạch hành động cụ thể

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, ngành Hải quan đã đề ra kế hoạch hành động cụ thể sau:

Một là, hoàn thiện pháp luật hải quan. Tiếp tục xây dựng để hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Đặc biệt, tập trung nguồn lực xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đồng thời, hoàn thiện Thông tư sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; xây dựng Thông tư hướng dẫn về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư ban hành danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và các văn bản khác.

Xây dựng, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia; Xây dựng và thực hiện Đề án kết nối trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử giữa cơ quan Hải quan với các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi tại cảng biển, cảng hàng không; Đề án công nghệ thông tin thực hiện quản lý hải quan đối với doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu.

Thống kê, rà soát lại các quy trình nghiệp vụ hải quan để chỉnh lý và xây dựng sổ tay nghiệp vụ.

Hai là, nâng cao công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tiếp tục triển khai toàn diện Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong giai đoạn mới.

Ba là, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Mở rộng các thủ tục hành chính thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia; Tích hợp các dịch vụ hỗ trợ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia như dịch vụ thanh toán điện tử đối với các khoản thuế, phí, lệ phí được áp dụng đối với 100% các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; dịch vụ báo cáo và chia sẻ dữ liệu thống kê (report) về các thủ tục hành chính triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thiện Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS. Chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 Dự án Hệ thống VNACCS/VCIS khi được Chính phủ Nhật Bản phê duyệt;

Hàng năm, giảm tỷ lệ kiểm tra luồng vàng, luồng đỏ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; công tác điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Xây dựng cơ chế kiểm soát về xuất xứ, chế độ quản lý đối với các loại hình hàng hoá, phương tiện vận tải phù hợp cam kết theo đúng lộ trình;

Đồng thời, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo đó trong năm 2017, phấn đấu đạt 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3; 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.