Tín dụng TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng cao nhất những năm gần đây

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Theo thông tin từ Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đến đầu tháng 10 đạt 1,399 ngàn tỷ đồng, tăng 1.21% so với tháng trước và so với tháng 12/2015 tăng 13.26%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến đầu tháng 10 đạt 1,399 ngàn tỷ đồng.
Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến đầu tháng 10 đạt 1,399 ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, tổng vốn huy động trên địa bàn Thành phố đến đầu tháng 10/2016 đạt 1,745 ngàn tỷ đồng, tăng 2.27% so tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 1.67%) và tăng 17.01% so với tháng cùng kỳ.

Trong đó, vốn huy động của các Ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 53.9% tổng vốn huy động, tăng 16% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 12.32%, giảm 10.08% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu và ngày càng lớn trong tổng nguồn vốn ở mức 87.68%, tăng 22.19% so tháng cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 52.91% tổng vốn huy động, tăng 15,81% so với tháng cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đến đầu tháng 10/2016 đạt 1,399 ngàn tỷ đồng, tăng 1.21% so với tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 1.29%); so với tháng 12/2015 tăng 13.26%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây. Dư nợ tín dụng của các Ngân hàng thương mại cổ phần đạt 770 ngàn tỷ đồng, chiếm 55.01% tổng dư nợ, tăng 19.43% so tháng cùng kỳ.

Dư nợ bằng ngoại tệ đạt 138 ngàn tỷ đồng, chiếm 9.85% tổng dư nợ, giảm 7.56% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 1,261 ngàn tỷ đồng, chiếm 90.15% tổng dư nợ, tăng 25.1% so với tháng cùng kỳ.