Tổng cục Hải quan thực hiện Ngày pháp luật năm 2023

Trần Huyền

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính và ngày Pháp luật Hải quan năm 2023.

Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật hải quan.
Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật hải quan.

Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức trong toàn Ngành về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật hải quan. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật còn nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn liền với các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, ngành Hải quan; tạo điều kiện cho việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Đồng thời, đảm bảo các quy định của pháp luật về hải quan, các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Ngành, các quy định của pháp luật có liên quan được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kịp thời, đầy đủ về nội dung, phù hợp về hình thức cho từng nhóm đối tượng.

Theo đó, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 được tiến hành trong 02 tháng cao điểm, từ ngày 29/9/2023 đến ngày 29/11/2023 với khẩu hiệu: “Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, ngành Hải quan tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo thuận lợi trong tuân thủ, minh bạch trong thực thi, hiệu quả trong quản lý”.

Ngày Pháp luật Tài chính năm 2023 được tiến hành từ ngày 28/8/2023 đến ngày 28/9/2023; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023. Ngày Pháp luật Hải quan năm 2023 được tiến hành từ ngày 01/9/2023 đến ngày 01/10/2023.

Để hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan năm 2023, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc được giao chủ trì soạn thảo, xây dựng các đề án, nghị định, văn bản có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến… hoàn thiện văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành đúng thời hạn nhằm nâng cao công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay trong quá trình xây dựng; các văn bản mới ban hành, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực hải quan theo các hình thức thích hợp; đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về kết quả thi hành pháp luật và cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên các báo, tạp chí trong và ngoài Ngành; tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp, người nộp thuế, người khai hải quan.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động giải đáp, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính, đặc biệt là các vướng mắc mới phát sinh; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, khắc phục sau tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Các đơn vị đẩy mạnh thực thi các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính như: Kiểm soát thủ tục hành chính, đảm bảo không ban hành thủ tục hành chính mới khi không cần thiết; tiếp tục rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành Hải quan, trong đó tập trung nghiên cứu giảm thời gian, hồ sơ, giấy tờ, chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc thống kê, công bố, cập nhật và công khai thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, đầy đủ, chính xác, đồng bộ, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. 

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát người dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.