Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 92,1% dự toán năm


Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, trong 11 tháng năm 2019 (tính đến 15/11/2019), tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 1.299,4 nghìn tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán năm, tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 1.211,1 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán năm.

Cụ thể, về thu ngân sách nhà nước, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2019 ước tính đạt 1.299,4 nghìn tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 1.051,2 nghìn tỷ đồng, bằng 89,6%; Thu từ dầu thô 49,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,1%; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 194,5 nghìn tỷ đồng, bằng 102,8%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 142,5 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm; Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 178,3 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4%; Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nNhà nước 204,7 nghìn tỷ đồng, bằng 84,8%; Thu thuế thu nhập cá nhân 97,8 nghìn tỷ đồng, bằng 86,4%; Thu thuế bảo vệ môi trường 50,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6%; Thu tiền sử dụng đất 115,3 nghìn tỷ đồng, bằng 128,1%.

Về chi ngân sách nhà nước, từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2019 ước tính đạt 1.211,1 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán năm.Trong đó, chi thường xuyên đạt 858,4 nghìn tỷ đồng, bằng 85,9%; Chi đầu tư phát triển 228,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53,3%; Chi trả nợ lãi 93,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74,8%.

Tổng cục Thống kê nhận định, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trong 11 tháng năm 2019 tiếp tục bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy nhà nước, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được đảm bảo.

Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình ngân sách nhà nước năm 2019 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, về tình hình ngân sách nhà nước cơ bản sẽ hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có các chỉ tiêu về tài chính, ngân sách nhà nước. 

Dự kiến, về tình hình thu, tổng thu ngân sách nhà nước cả năm 2019 ước vượt 46 nghìn tỷ đồng (tăng 3,3% so với dự toán); Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 23,7%GDP.

Với kết quả trên, đây sẽ là năm thứ tư liên tiếp thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, trong đó thu ngân sách trung ương cũng là năm thứ hai vượt dự toán.

Về bội chi và cân đối ngân sách nhà nước năm 2019, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đánh giá, kết quả điều hành ngân sách nhà nước theo hướng siết chặt bội chi, mức bội chi không cao hơn so với dự toán. Mức bội chi giảm (12.500 tỷ đồng) là do giảm phần bội chi của ngân sách địa phương.

Theo báo cáo của Chính phủ, bội chi ngân sách nhà nước năm 2019 bằng 3,4%GDP ước thực hiện (thấp hơn dự toán: 3,6%GDP).